click here to reach our facebook page

תנאי השימוש

פרויקט סינון העפר מהר הבית בחסות הקרן לקידום הארכיאולוגיה בישראל (ע”ר)

(מסמך זה עודכן ובעלי תוקף מה-7 ביולי 2015. עודכן ב-21 במאי, 2019.)

תנאי השימוש (להלן “תנאי השימוש“) קובעים את תנאי השימוש באתר האינטרנט ובתרומות לפרויקט סינון העפר מהר הבית, פרויקט ארכיאולוגי מחקרי. התורמים מסכימים להיות כפופים לתנאי השימוש הללו, מדיניות הפרטיות שלנו, החוקים הרלוונטים, וכל התנאים והתקנות שמוזכרים פה (להלן ה”תנאים“). פרויקט סינון העפר מהר הבית רשאי לשנות את התנאים בכל זמן על ידי פרסום התנאים המעודכנים באתר האינטרנט.

 

הגדרות

בתנאי השימוש להלן, אנו מכנים את כל תורמי הכספים בתור “תורמים“, ואת כספי התרומה שלהם בתור “תרומות“. התורמים ומבקרים אחרים באתר מימון ההמונים מכונים כולם “משתמשים“.

 

קמפיין מימון ההמונים של פרוייקט סינון העפר מהר הבית

פרויקט סינון העפר מהר הבית הפיק אתר אינטרנטי למימון המונים עבור אנשים וישויות המעוניינים לתרום כספים להצלחת הפרויקט. פרויקט סינון העפר מהר הבית מציע לתורמים מתנות ותשורות מוחשיות בעד התרומות. המתנות אינן ניתנות למכירה. פרויקט סינון העפר מהר הבית כבול באופן חוקי לעמוד בהבטחותיו או מחויבותיו לתורמים (כולל הענקת התשורות). פרויקט סינון העפר מהר הבית יגיב במהירות ובאמינות לכל שאלה שתועלה על ידי התורמים. פרויקט סינון העפר מהר הבית ימלא אחר כל החוקים והתנאים באשר לשימוש בתרומות ושליחת המתנות. פרוייקט סינון העפר מהר הבית אינו אחראי לגבייה או מתן פטור בנוגע למיסי התורמים, או למיסים הקשורים לתשורות.

זכאות לשימוש בשירותים

תורמים מתחת לגיל 18 שנים אינם רשאים לתרום בלי הסכמת מבוגר. תורמים בין הגילאים 13 ועד 17 יכולים לתרום עם הסכמה ופיקוח של הורה או אפוטרופוס שהינם מעל גיל 18, בתנאי שההורה או האפוטרופוס מסכימים להיות כבולים על ידי התנאים ומסכימים להיות אחראיים על הקטין.

 

תורמים

התורמים אחראים לבדם לברר לגבי פרויקט סינון העפר מהר הבית במידה ובהיקף הנחוצים להם לפני ביצוע התרומה. כל התרומות נעשות באופן התנדבותי ותחת שיקול דעת בלעדי של התורמים. פרויקט סינון העפר מהר הבית מבטיח שהתרומות ישמשו באופן המובטח, שהם ישלחו את התשורות, ושהקמפיין ישאף להשיג את מטרותיו. פרויקט סינון העפר מהר הבית אחראי לבדו לקבוע כיצד לטפל בתרומות. במידה ותרומה מוחזרת לתורמים, אזי כל תשורה הקשורה אליו תבוטל.

החזרים

לא ניתן להחזיר את התרומות. במידה ופרויקט סינון העפר מהר הבית אינו מסוגל לבצע הבטחה או התחייבות כלשהיא לתורמים (ובכלל זה משלוח התשורות), אזי פרוייקט סינון העפר מהר הבית יגיעו עם התורמים לפתרון מוסכם, שייתכן ויכלול במקרים חריגים את החזרת התרומות.

תשורות

התשורות שהינם חפצים פיסיים (בניגוד לסיורים, הדרכות וכד’) ישלחו באמצעות הדואר או חברת שליחויות לכתובת שנמסרה על ידי התורם בטופס התשלום. המשלוח יעשה תוך 3 חודשים מיום התרומה.

תורמים אשר זכאים לסיורים (באתר הסינון, במעבדה ובהר הבית) יהיו זכאים לממש את זכאותם במשך שלוש שנים מזמן התרומה.

תשלומים שנעשו בגרסא העברית של האתר (הגרסא שמפנה למסמך זה) ישלחו אך רק לכתובות בתחום מדינת ישראל.

התשורות שכוללות סיור באתר הסינון, במעבדת המחקר ובהר הבית אינן כוללות מימון של אמצעי התחבורה (או טיסות) עבור הגעה לאתר הסיור.

תנית פטור

תרומות שנעשות באופן ישיר באמצעות כרטיסי אשראי אינם פטורות ממס. תרומות יזכו לפטור ממס במידה והם יבוצעו באמצעות אחת משותפתינו הנמצאות בארה”ב, קנדה או בריטניה, שתהיה אחראית להמציא לתורמים את אישורי המיסוי אם כך יידרש על ידי רשויות המס הרלוונטיות (ראו פרטים נוספים בסעיף אפשרויות התרומה באתר האינטרנט). לפרוייקט סינון העפר מהר הבית אין חלק בקביעת הפטור ממס הפוטנציאלי של כל תרומה הניתנת לפרוייקט.

 

השפה האנגלית

במקרה של חוסר התאמה בין התנאים לעיל ובין הגרסה האנגלית של התנאים, הגרסה האנגלית תשמש כסמכות. כל ויכוחים, טענות או מחלוקות (ותוצאותיהן הכספיות) ידונו בשפה האנגלית.

לבירורים נוספים אנא צרו עמנו קשר (ראו קישור בשורה התחתונה, או במייל contact@tmsifting.org).