click here to reach our facebook page

This Website |
This Video |

Azokban a napokban, amikor a Templom még állt Jeruzsálemben, minden családot arra kértek, hogy járuljon hozzá fél sékellel a templom fenntartási, karbantartási költségeihez. Napjainkban, több mint tíz évvel a Jeruzsálemi Templom-hegyi Régészeti Leletmentő Projekt (TMSP) megkezdése után, melynek célja, hogy felfedje azt a titkot, hogy milyen régészeti emlékek voltak eltemetve a Templom-hegy földje alatt, munkánk elérte azt a kritikus fordulópontot; amikor szükségünk van támogatásra a kutatás folytatásához és a felfedezett több százezer lelet közzétételéhez.

A Jeruzsálemi Templom-hegyi Régészeti Leletmentő Projekt most Önhöz, a támogatók közösségéhez fordul, hogy ennek a fontos munkának a finanszírozásához a hozzájárulásukat kérjük, mint egykoron, a szimbolikus fél sékel megfizetésével. Támogatóink lehetőséget kapnak, hogy részesei legyenek Jeruzsálem dicsőséges, ősi múltjának felfedezésében.

innder banner

A Jeruzsálemi Templom-hegyi Régészeti Leletmentő projekt története dióhéjban

A Templom-hegy több ezer éve a világ három monoteista vallásának a szent helye. Az elmúlt 1300 év során a terület muszlim fennhatóság alatt állt, és tekintettel a helyet övező rendkívüli politikai érzékenységre, soha nem került sor a hegyen szisztematikus régészeti ásatásokra. 1967-ben, a hatnapos háborút követően egész Jeruzsálem – kétezer év után – újra izraeli kézbe került. Izrael engedélyezte, hogy a Templom-hegyen a waqf vallási szervezet adminisztrálja a muzulmán épületek fenntartási munkálatait és őrzési feladatait.

Izraelben a kulturális örökség védelméről szóló törvény kötelezi a beruházót – amennyiben régészeti lelőhelyen kíván építkezni – megelőző, leletmentő régészeti feltárásokra. A waqf figyelmen kívül hagyta törvényi előírást, és 1999-ben illegálisan, munkagépekkel hatalmas mennyiségű földet dózeroltak el a Templom-hegyen, egy mecset bejáratául szolgáló utat alakítva ki. A mintegy 400 kamionnyi, közel 9000 tonna építési törmeléket, amely a Templom-hegy történeti korszakaiból származó régészeti leletanyaggal gazdagon telített volt, a közeli Kidron völgyébe szállították.

Nehéz munkagépekkel ástak ki egy új bejáratot az ún. “Salamon Istállója” épületéhez (1999. november). A munkát régészeti felügyelet nélkül végezték el, mintegy 9000 tonna földet távolítottak el, mely gazdag volt régészeti leletekben.

Dr. Gabriel Barkay és Zachi Dvira régészek felismerték, hogy a régészeti kontextusából ugyan brutális módon eltávolított, eldózerolt hatalmas mennyiségű föld leletanyaga az információk gazdag tárháza lehet.

2004-ben – megragadva ezt az egyedülálló lehetőséget – létrehozták a Jeruzsálemi Templom-hegyi Régészeti Leletmentő Projektet, melynek célja a régészeti emlékanyag megmentése és a Templom-hegy történetének kutatása.

Az évek során a projekt egy széleskörű, mindenre kiterjedő oktatási tevékenységgé is vált. Több mint 150.000 önkéntes vett részt a szitálás munkájában. Ez a világ bármely pontján működő régészeti projekttel összehasonlítva példa nélküli hatalmas szám. A lelkes érdeklődés is tanúsítja, hogy milyen jelentősége van a Templom-hegynek és az eddig feltáratlan régiségeinek. Mindezek mellett a közvélemény is segítette a munkánkat olyan régészeti leletek meghatározásában, amelyek azonosítása nehézséget jelentett. A leletek képei egy teljesen egyedi weboldalon jelentek meg, és arra kértük a közönséget, segítsenek nekünk azonosítani és meghatározni egyes leleteket, azok datálását, és eredeti származási helyüket. Az érdeklődő résztvevők teljes körű nyilvánossága egyedülálló a régészeti kutatások történetében, és ez vált a projekt előrehaladásának és működésének legmeghatározóbb pontjává. Ezt a gondolatot szemléletesen fejezi ki a Zsoltárok könyve:

Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik (Zsoltárok könyve 102, 15)

Most érkezett el az az idő, amikor arra hívjuk Önt,  legyen Ön is részese a vállalkozás következő fázisának, támogatást nyújtva a projekt leleteinek elemzéséhez és az eredmények publikálásának finanszírozásához. Tekintve, hogy a Templom-hegyen soha nem voltak régészeti ásatások, azok az ősi leletek, amelyek a projekt szitálási munkálatai során előkerültek, értékes és korábban hozzáférhetetlen információkkal szolgálnak. Annak dacára, hogy a leleteknek nem ismerjük a régészeti kontextusát, a műtárgyak nagyobb része más helyszíneken feltárt leletek analógiái alapján jól keltezhetőek.

A Templom-hegyről származó leletanyag tanulmányozására új módszereket és technológiákat fejlesztettünk ki, a mennyiségi és analitikai módszerek alkalmazásával a szórvány törmelékes földből előkerült leletek megoszlásának jelentőségét is meghatároztuk.

Mit találtunk eddig?

Minden egyes vödör föld, melyet átszitálunk, ókori és későbbi korszakokból származó leleteket rejt magában, a műtárgyak a Templom-hegy történetének teljes 3000 évét reprezentálják. A leletek leggyakoribb kategóriái a következők: kerámiatöredékek, üvegtárgyak töredékei, fémtárgyak, állatcsontok, kőemlékek darabjai, mozaik kockák. Az általános, leggyakoribb lelettípusok mellett nagyszámú és érdekes, más típusú különleges műtárgyak is előkerülnek, így például kőedények töredékei, ékszerek, gyöngyök, terrakotta figurák, nyílhegyek és egyéb fegyverek, súlyok, ruhadíszek, ruházati kellékek, kiegészítők, játékok darabkái és dobókocka, csont – és kagylódíszek, bútordekorációk, és egyéb díszítőelemek, csont – és elefántcsont tárgyak, epigráfiai kőemlékek, feliratos edénytöredékek.

Various pieces of jewelry from different periods. Materials include semi-precious stones, glass, bronze, silver and gold.

Különféle ékszertípusok különböző korszakokból. Az ékszerek anyaga, berakása féldrágakő, üveg, bronz, ezüst és arany.

A leletek között találunk megmunkált építészeti kőemlék-töredékeket, építészeti tagozatokat, így oszlopok – és oszlopfők egyes részeit, mozaikpadló töredékeket, opus sectile padlólapok darabjait, freskó (színes festett vakolatmaradványok) – és mázas fali kerámiadíszek töredékeit.

A Jeruzsálemi Templom-hegyi Leletmentő Projekt mind a mai napig több mint 5000 érmét talált a szitálás során, kezdve a Kr. e. 4. századi kis ezüst pénzérméktől a modern idők pénzverdéiből származó érmekig. A numizmatikai leletek között meglehetősen ritka és izgalmas érmék is voltak, mint például egy ezüst fél shékel, melynek történetét a későbbiek során mutatjuk be részletesen.

Selected coins from the Second Temple Period

A Második Templom korszakából származó válogatott érmék.

Salamon király idejéből, a Kr.e. 10. századból származó bronz nyílhegy. Ebből a korszakból származó nyílhegyek ritkán találhatók Izraelben.

Az Első Templom Korszakától (Kr.e. 1000 – 586, Dávid király uralkodásától az Első Templom megsemmisítéséig tartó időszak) rengeteg kerámiatöredék került elő, eredetileg tálak, edények, korsók, kancsók darabjai, valamint kelyhek, állványok, csörgők és terrakotta figurák töredékei (többnyire négylábú állatok figurális ábrázolásai, de van közöttük női termékenységi szobor töredék is). Ebből az időszakból származó egyéb leletek is előkerültek, többek között parittya kövek, kő súlyok, és egy egészen ritka bronz nyílhegy, melyet az a babilóniai hadsereg használt, amelyik lerombolta az Első Templomot.

A feliratos emlékanyag leletek között találhatunk osztrakonokat (feliratos kerámiatöredékek), agyagpecsétlőket és pecsétnyomó lenyomatát őrző tárgyakat (bullák).Az egyik pecsétnyomat héber neveket tartalmaz, melynek jelentése  “(Tartozik) […]lyahu, Immer (fiához)”. Immer annak a papi családnak a neve, amelyet Jeremiás siralmaiban és a Krónikák könyvében is megemlítenek.

Kr.e. 7. századi agyag pecsétnyomat, melyen óhéber írás található. Az óhéber feliratú pecsétnyomat bizonyíték arra, hogy az Első Templom Korában közigazgatási tevékenység folyt a Templom-hegyen, és a feliratos emlék az első ilyen típusú, melyet valaha a Templom-hegyen találtak (Baloldali kép: előlap. Jobboldali: hátlap).

Ez az óhéber feliratú pecsétnyomat az első, melyet valaha a Templom-hegyen találtak és közvetlenül bizonyítja, hogy az Első Templomban közigazgatási tevékenység folyt az ókorban.

Egyéb leletek közé tartozik egy kúp alakú pecsétlő Dávid vagy Salamon királyok korából, melyen két állat látható, valamint egy fekete kő pecsétlő, mely gazellát ábrázol és egy lapis lazuli pecsétlő, amely értékes féldrágakő.

A Második Templom Korszakában (Kr.e. 515 – i.sz. 70) a Templom és környezete számtalan építkezési rekonstrukción ment keresztül, elsősorban Heródes király és utódai uralkodása alatt. A Második Templom Korszakából származó leletek ebben az időszakban is számos agyagedény, különösen főzőedények, és háziállatok égett csontjai.

A régészeti leletek feltételezéseink szerint a Templom hatalmas zarándoklataihoz köthetők, amelyről az írásos források is megemlékeznek. A leletmentés során előkerült építészeti tagozatok, kőemlékek eredetileg a Templom-hegyet körbekerítő csodálatos oszlopcsarnokok töredékeinek fennmaradt darabjai, vagy éppen magának a Templomnak a maradványai.

A fragment of an elaborately decorated frieze. The design is of an acanthus leaf typical of Herodian architecture. The stone has burn marks and may have originated in the Temple itself!

Gazdagon díszített fríz töredéke. Az akantuszlevél ábrázolás a Heródes-kori építészet jellemző példája. A töredéken égésnyomok láthatók, elképzelhető, hogy a tűz hőfoka megrepesztette egykoron a frízt, így mindezt és a lelet eredetét is figyelembe véve, nem elképzelhetetlen, hogy egykoron a Templomhoz tartozott.

Rendkívül informatív leletegyüttes a több mint ezer padlólap töredék, melyek különböző formájúak, méretűek és színűek. Ezek a padlólap fragmentumok az ókori római világban ún. opus sectile (négyszögletes, de nem négyzetes hasábokból készült mozaik; seco – metsz, levág szóból), geometrikus mintákkal gazdagon díszített térkövezeti burkolatot alkottak,.

Josephus Flavius leírásai arról tanúskodnak, hogy opus sectile technikát használtak a térkövezet díszítésére a Templomot körülvevő udvarok, nyílt terek padlóburkolataként.

A fedetlen szabad térséget mindenféle színű kőlapokkal kövezték ki (Flavius Josephus: A zsidó háború (V. kiadás) V. könyv, 5. fejezet, 2. bekezdés. Görögből fordította Révay József. Gondolat Kiadó, Budapest, 1964. p. 180.)

Josephus leírása tökéletesen összhangban van a leletekkel, az ókori források leírásai és más analógiák alapján – hasonló opus sectile padlóburkolatokat ismerünk Heródes palotáiból – lehetővé válik a Templom-hegy fedetlen térségein a padlóburkolatok átfogó rekonstrukciója.

A Régészeti Projekt szitálási munkálatai során római kori nyílhegyeket találtunk, melyek a Templom lerombolása előtti római ostrom idejéből származhatnak. Az átszitált föld nagy mennyiségű szürke hamut tartalmazott, amely a folytonos gyújtogatások során kialakult tűzvészekből származik, egyúttal a római kori pusztítást tanúsítja.

Floor tiles of various shapes, colors and sizes that were used in the opus Sectile Roman Paving technique in royal structures. This type of floor is mentioned in the writings of Flavius Josephus regarding the floor of the open courts that surrounded the Temple.

Különböző formájú, színű és méretű padlólapok, melyeket opus sectile római kori térburkolatok díszítéséhez használtak fel a királyi építkezések során. Flavius Josephus leírásai arról tanúskodnak, hogy ezt a típusú padlódíszítési technikát használták a térkövezet díszítésére a Templomot körülvevő udvarok, nyílt terek padlóburkolataként.

A suggested reconstruction of the Temple courts according to Flavius Josephus’ writings and the floor tiles found at the Sifting Project.

A Templom oszlopcsarnokokkal övezett terének térburkolata – az egyik lehetséges rekonstrukció Flavius Josephus leírásai és a Régészeti Projekt során előkerült padlólapok alapján.

A Templom oszlopcsarnokokkal övezett terének térburkolata – az egyik lehetséges rekonstrukció Flavius Josephus leírásai és a Régészeti Projekt során előkerült padlólapok alapján.

Arrowheads from the Second Temple period.

Nyílhegyek a Második Templom korszakából.

A Késő Római Korszakból (I.sz. 70-324) származó leletek száma jóval kevesebb, mint más korszakokban, de híven tükrözik a római fennhatóság alatt álló terület pogány szokásait. A leletek között találunk érméket, kerámiát, játékok darabjait, és csontmegmunkáló műhely létezésére utaló régészeti tárgyi bizonyítékokat.

Római kori csont és elefántcsont dobókockák. Az ebből az időszakból származó zsidó törvények rendelkezése szerint – a Mishna alapján – kizárják a bírósági perek eljárási rendjéből mint jogi tanút azt a személyt, aki dobókockával játszik. (Sanhedrin 24b).

A Bizánci Korszak (i.sz. 324-638) is meglehetősen gazdag régészeti emlékanyagban, így többek között mozaik kockák, tetőcserepek, korinthoszi oszlopfők töredékei, templomszentélyek ablaküveg-töredékei és számos pénzérme került elő. A fazekasság régészeti emlékanyagát mécsesek reprezentálják, melyek között találunk elírt, elrontott görög feliratokat, más mécseseken megjelenik a kereszt, mint címer, vagy a mécsesek fogója stilizált kereszt alakú.

Külön csoportját képviseli a leletanyagnak a különböző stílusú és anyagú feszületek és kereszt alakú medálok gyűjteménye. Néhány feszületen Jézus alakja is megjelenik. relief, vagy metszett figurális ábrázoláson.

A Bizánci Korszakból származó nagy számú leletanyag ellentmond a szokásos feltételezésnek, mely azon az állásponton volt, hogy ebben az időszakban a Templom-hegy elhagyatott, üres terület volt, és egyetlen épülete sem maradt meg épségben.

Byzantine period marble and limestone architectural fragments.

A Bizánci korszakból származó márvány és mészkő építészeti töredékek.

A leletek hangsúlyosan nagy százaléka a Korai Iszlám Korszakból (i.sz. 638-1099) származik. Ennek az időszaknak a kezdeti periódusában építették meg a Szikla Kupolát és az Al Aqsa mecsetet. A későbbi korszakok során mindkét épület felújításra került, mely egyúttal azt is jelentette, hogy a korábbi építészeti elemeket eltávolították és az építési törmeléket kidobták a Templom-hegy dél-keleti sarkán.

Gilded glass mosaic tesserae from the Early Islamic period removed from the Dome of the Rock exterior walls during later renovations.

Aranyozott üveg mozaik kockák a Korai Iszlám Korszakból, melyeket a Szikla Kupola külső faláról távolítottak el a későbbi felújítási munkálatok során.

A felújítások során a Szikla Kupola csodálatos, külső aranyozott mozaik borítását leverték és mázas kerámia díszítéssel pótolták az i.sz. 16. században, ugyanígy a Szikla Kupola (Qubbat As-Sakhrah) és a Lánc Kupola (Qubbat As-Silsila) padlóburkolatát is kicserélték a modern időkben. A Régészeti Projekt több tízezer aranyozott üveg kockát tárt fel, melyek egykoron a Szikla Kupola külső falait borító mozaikokból származtak, valamint egykoron különböző építészeti struktúrákhoz tartozó számos faragott márvány építészeti elemet. Néhány építészeti töredéket az Omajjád épületeknél is felhasználtak, jóllehet ténylegesen a Bizánci Korszakból vagy korábbi periódusból, akár a Második Templom időszakából származtak. A Korai Iszlám Korszakból ezen kívül feliratos kerámiaedények töredékei, gyöngyház berakással díszített ékszerek, játékdarabok, üvegtöredékek, felirattal ellátott fémsúlyok, rengeteg pénzérem (köztük aranyérem) és feliratos kőemlékek kerültek elő.

A Régészeti Projekt szitálási munkálatai révén a Templom-hegyről előkerült leletek nagyban hozzájárultak a Keresztesek Korszakának (i.sz.1099-1187) régészeti és történeti kutatásaihoz. Ebben a korszakban a Templom-hegy története összefonódott a templomos lovagok működésével.

Ezek a leletek elsőként szolgáltatnak régészeti bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a templomos lovagok “Salamon Istállóját” használták. Mindezek mellett a projekt során tártuk fel a Keresztesek Korszakából származó, legkülönfélébb típusú ezüstérmeket is tartalmazó éremgyűjteményt; ez a kollekció a legnagyobb, amelyet valaha is találtak Jeruzsálemben, köztük egy rendkívül ritka érem és a templomos lovagok által viselt medál egyik típusa is megtalálható.

A keresztes lovagok leletei között találunk számos kereszt alakú medált, kerámiaedények töredékeit és építészeti kőemlékeket. Sok opus sectile padlólap került elő ebből a korszakból – a padlólapok bépítésre kerültek a Szikla Kupola padlóburkolatába, majd a későbbi időkben részben elbontották –, melyeket a szitálás során találtunk, így lehetővé vált számunkra, hogy rekonstruáljuk a Szikla Kupola Keresztes Kori padlózatának bonyolult mintázatát.

Crusader era iron horseshoe nails that attest to horses of the knights Templar in Solomon’s Stables.

Keresztes kori vas patkószegek, melyek a templomos lovagok lovainak patkóihoz tartoztak. A lovakat “Salamon Istállójá”-ban tartották.

Számos építészeti elem is feltárásra került a Késő Iszlám Korszakból (i.sz. 1187-1917); ezek közül a legismertebbek azok a mázas kerámia falburkolathoz tartozó lapok, melyekkel II. Szulejmán szultán parancsára kicserélték az eredeti üvegmozaik burkolatot a Szikla Kupola külső falán. Több ezer érem került elő a Mameluk és Oszmán korszakokból, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak ezen időszak numizmatikai kutatásaihoz. Ebből az időszakból hatalmas mennyiségű kerámiát tártunk fel, terveink szerint a kerámia leleteket nagy részletességgel, teljes körűen publikáljuk. Szintén ebből a korszakból számos más lelet is előkerült, többek között meglehetősen sok ékszertöredék, ruházati kiegészítők, katonai jelvények és kitüntetések, régi muskéták kovakő elsütő szerkezettel, rengeteg oszmán pipa és még sok egyéb. A Templom-hegyi Régészeti Leletmentő Projekt kutatásai révén bizonságot nyert, hogy a Templom-hegy egyedülálló és kimeríthetetlen forrása a tudományos felfedezéseknek.

Ottoman personal bronze seals. Among them is the seal of Abd al-Fattah al-Tamimi, who served as the Grand Mufti of Jerusalem in the early 18th century.

Oszmán perszonifikált bronz pecsétlők. Köztük van Abd al-Fattah al-Tamimi pecsétje, aki a 18. század elején jeruzsálemi főmufti volt.

Kutatásaink most jutottak el abba a fázisba, hogy a Templom-hegyről előkerült régészeti leleteket – amelyek több ezer évig a föld mélyén rejtőztek – tudományosan elemezzük, és az eredményeket publikáljuk.

Kutatásaink és törekvéseink eredményeként végre fény derül a Templom-hegy múltjára, vallási és társadalmi jelentőségére, a hely építőinek és újjáépítőinek tevékenységére, a védők és a hódítók életmódjára.

Ma, több mint tíz évvel a projekt kezdete után, a Templom-hegyről eltávolított törmelék mennyiségének mintegy felét átszitáltuk. A leletmentés teljes gőzzel folytatódik, és még rengeteg lelet vár felfedezésre.

A kutatások jelentősége

… házam imádság házának hivatik minden népek számára (Ésaiás könyve 56, 7).

A Templom-hegy a világ népességének több mint ötven százaléka számára szent hely. Ez a judaizmus legszentebb helye, ahol egykor az Első és a Második Zsidó Templom állt, és mind a mai napig ez a hely áll a zsidók imáinak és fohászainak a fókuszában.

A keresztények számára ezen a helyen volt az a Templom, melyet Jézus is jól ismert; a Templom-hegy a harmadik legszentebb hely az iszlámban, itt található a Szikla Kupola és az Al-Aqsa Mecset. Bármilyen esemény, amely a Templom-hegyen történik, az egész világon visszhangra talál, hírré válik.

Annak ellenére, hogy a Bibliában és az ókori történeti forrásokban számtalan módon említésre kerül a Templom-hegy, múltjának és történetének nagy része örök rejtély marad. Soha nem került sor a Templom-hegyen régészeti ásatásokra, a hely politikai érzékenységére való tekintettel.

Map of the Old City of Jerusalem with the major excavated areas in the last 150 years. Note the large blank rectangle of the Temple Mount where no systematic excavation has ever taken place.

Jeruzsálem Óvárosának térképe az elmúlt 150 év során feltárt helyszínek legfontosabb régészeti kutatásainak területeivel. A nagy üres négyszög a Templom-hegy, ahol soha nem került sor szisztematikus régészeti ásatásokra.

A hiteles régészeti adatok hiánya sok megoldatlan történeti kérdést vetett fel, melyek témái tudományos viták kereszttüzében állnak.

A valaha létezett kutatások közül a Jeruzsálemi Templom-hegyi Régészeti Leletmentő Projekt került legközelebb a Templom-hegy régészeti feltárásához. Az elmúlt több mint tíz év során feltárt leletek az első régészeti adatokat jelentik a Templom-hegyi talaj közvetlen kutatásából. Munkánk eredményeinek publikálása fényt derít a szent hely évezredes történetére, és remélhetőleg hozzájárul a helyhez kapcsolódó számos vita megoldásához.

Példaként megemlíthetjük, hogy a kutatók közül néhányan azon kétségüknek adtak hangot, vajon a Templom-hegy része volt-e a városnak a Kr.e. 10. században, és azt állították, hogy ebben az időszakban Jeruzsálem nem volt főváros, csupán egy kis falusi település. A projekt által feltárt leletek ellentmondanak ennek a minimalista feltételezésnek, és megerősítik a bibliai leírásokat.

Sajnálatos módon számos régészeti ásatás leletanyaga nem ismert, az eredmények nem kerültek publikálásra tudományos közleményekben.

A publikálatlan régészeti leletek csekély értékkel bírnak a régészeti kutatások számára. Ez nagyjából azt jelenti, mintha soha nem is lettek volna feltárva. Mi nem engedhetjük meg, hogy ez legyen a sorsa azoknak a leleteknek, melyek egy ilyen jelentős helyszínről kerültek feltárásra, mint a Templom-hegy.

A Templom-hegy még napjainkban is konfliktusok és viták fókuszában áll, melynek legfőbb oka a tudatlanság és a dezinformáció. A Templom-hegy a földkerekség leginkább vitatott területe.

Jóllehet a tudósok (többek között muzulmán tudósok is) között elfogadott tény, hogy minden kétséget kizáróan ezen a helyen álltak egykoron a zsidó templomok, az elmúlt évtizedekben palesztin muszlim vezetők az újonnan fellángoló indulatok elvárásainak megfelelően teljesen egyértelműen tagadják, hogy a Templom-hegyen valaha is létezett az Első és Második Templom.

A Jeruzsálemi Templom-hegyi Régészeti Projekt leleteinek közzététele lehetőséget teremt az iskolázott párbeszédre, és ennek okán remélhetőleg mérsékelni lesz képes a politikai konfliktusokat A tudatlanságból fakadó állítások egyre több viszályt szítanak és parttalan vitákat generálnak, míg a tudás révén jobban megérthetjük egymást.

Mindezek fényében elsősorban annak az erőfeszítésünknek a támogatását szeretnénk elérni, amely a Templom-hegy történetének feltárását tűzte ki célul. A Templom-hegy szerte a világon több milliárd ember számára jelentős szakrális helyszín, és munkánk azt a célt szolgálja, hogy megmentsük a barbár, illegális építkezések során eldózerolt régiségeket és elveszett történetüket.

Melyek a projekt költségvetésének elemei?

A Régészeti Projekt laboratóriumában több mint fél millió lelet vár feldolgozásra, meghatározásra, elemzésre. A leletek tanulmányozása és publikálása sok tudós szorgalmát, szakértelmét, óriási erőfeszítését igényli. A Régészeti Projekt szervezeti munkáját a Dávid Városa Alapítvány finanszírozza, a leletek kutatási és publikációs munkálatainak finanszírozási háttere azonban hiányzik. A finanszírozás a következő munkálatok elvégzését teszi lehetővé:

  • Tudományos értékelés, többek között C14-es radiokarbon kormeghatározások, ásványtani elemzések, műtárgyak megelőző konzerválása, számítógépes statisztikai elemzések, összehasonlító tipológiai adatok kutatása; ezen munkálatok mindegyike speciális szakértelmet és professzionális laboratóriumi berendezéseket igényel – ezek a feldolgozó munka legköltségesebb elemei.
  • A leletek digitális, nagy felbontású képeinek stúdió fotózása, 3D-s lézer szkennelése, tudományos igényű grafikai rajzok elkészítése, a leletek válogatása, osztályozása, előzetes régészeti jelentés összeállítása, szerkesztése, publikálása, nyomdai munkálatok; a leletek teljes értékű és nagy pontossággal történő feldolgozása és meghatározása a végleges régészeti zárójelentések tudományos értékének alapvető tényezője.
  • A laboratórium működtetése, üzemeltetése.

25

Miért neveztük el felhívásunkat Fél Shékel Kampány-nak?

A Jeruzsálemi Templom-hegyi Régészeti Leletmentő Projekt lényege az önkéntesség és a közügyek iránti elkötelezettség. Tekintettel arra, hogy még mindig olvasod ezt a szöveget, egyértelmű, hogy megértetted a munkánk jelentőségét és elkötelezettségünket a Templom-hegy jövőjét illetően.

A Második Templom Korszakában mindenkinek módjában állt felelősséggel viseltetni a közügyek iránt; minden egyes évben egy-egy ezüst fél shékelt adományoztak személyenként a Szentélynek, amely hozzájárulást jelentett a Templom fenntartási költségeihez. Ennek az adónak a bibliai előzménye megtalálható Mózes II. könyvében, a Templomadót leíró szövegrészben:

Ezt adja mindaz, aki átesik a számláláson: fél siklust a szent siklus szerint (egy siklus húsz gera); a siklusnak fele áldozat az Úrnak (Mózes II. 30, 13).

A Második Templom Korszakának végén a templomadót egy speciálisan erre a célra kibocsátott éremmel, egy ezüst fél shékellel fizették, amely feltételezhetően a Templom-hegy pénzverdéjében készült.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kutatásaink során előkerült egy ilyen típusú érem, mely a Róma elleni Nagy Zsidó Háború első évében (i.sz. 66/67) készült a pénzverdében! Ez a rendkívül ritka éremlelet – a projekt által feltárt ezüst fél shékel érme – inspirált bennünket arra, hogy meghirdessük a Régészeti Projekt “Fél Shékel Kampányát”. Azok számára, akik csatlakoznak kampányunkhoz, lehetőséget teremtünk, hogy mindannyian osztozzunk a közös munkában, amely révén a Templom-hegy eddig ismeretlen története napvilágra kerül.

A rare silver half-shekel coin found in the sifting. Obverse: A chalice from the Temple topped by the letter aleph, meaning “Year One”. Around it are the words “half a shekel”. Reverse: A branch with three pomegranates surrounded by the words “Holy Jerusalem”. These coins were used for paying the annual Temple tax according to the Biblical commandment in Exodus 30:13-15.

Ezüst fél shékel érme, mely a Templom-hegyi régészeti kutatás során került elő. Előlap: A Temlomból származó kehely tetején látható betű: aleph, melynek jelentése: “Első Év”. Az előlap szélén körbefutó szöveg: “Fél shékel”. Hátlap: Egy ágról leágazó három gránátalma. Az érem hátlapjának szélén körbefutó szöveg “Szent Jeruzsálem”. Ezeket az ezüst érméket használták az éves templomadó megfizetésekor, melynek bibliai előzménye megtalálható Mózes II. könyvében, a Templomadót leíró szövegrészben (Mózes II. 30, 13.).

Mennyit érhetett a shékel az ókorban és mai pénzben? A shékel valóságos értékét az ókorban a vásárlóerő alapján lehet meghatározni. A bibliai shékel, amelyet templomadóként fizettek a Szentélyben, 20 gera összeggel volt megfeleltethető. A gera egy munkás napidíja volt. Ennek megfelelően a fél shékel egy fizikai munkát végző napszámos tíz napi bére volt.

Most a kérdésünk a következő: te mennyit keresel tíz nap alatt?

A four gera weight that was found in the sifting (First Temple period)

Négy gera súly, mely a régészeti projekt révén került feltárásra (Első Templom Korszaka)

Természetesen nem feltétlenül azt várjuk, hogy ekkora összeggel támogasd a Régészeti Projektet, de reményeink szerint mindenki, aki tudomást szerez a munkánkról, szívesen részt vesz a projekt támogatásában valamilyen módon. Azok a szimpatizánsaink, akiket aggodalommal tölt el a Templom-hegy kutatásának sorsa, személyes hozzájárulásukkal, a szimbolikus fél shékel megfizetésével segíthetnek abban, hogy az elfeledett és földbe került régiségek feltárásra kerüljenek.

Milyen más módon támogathatom a projektet?

A fél shékel adomány megfizetése nélkül is komoly segítséget jelent számunkra, ha a projekt weboldalát és hivatalos videóját megosztod ismerőseiddel a közösségi hálón, Facebook oldaladon és Twitteren.

Arra kérünk, tedd láthatóvá barátaid, ismerőseid körében a Jeruzsálemi Templom-hegyi Régészeti Leletmentő Projekt munkáját. Ily módon napvilágra kerülhet a Templom-hegy elfeledett története, amely egyike a világ szent helyeinek.

Bátorítunk arra, akkor is, ha már voltál itt és akkor is, ha még soha, hogy mindenképpen keresd fel a Régészeti Leletmentő Projekt bázisát, melynek helyszíne az Emek Zurim Nemzeti Park, Jeruzsálemben és hozd el barátaidat is. Csatlakozz szitálási munkálatainkhoz, és éld át a felfedezés izgalmát, miközben magad is megtalálhatod azokat az ősi leleteket, melyek a Templom-hegy földjéből származnak. A részvétel lehetőségéről egyéb részleteket és további információkat itt találhatsz.

A Régészeti Projekt a médiában

Az elmúlt évek során számtalan riport jelent meg a Régészeti Projektről a médiában és online közleményekben. Az alábbi hivatkozások néhány példával szolgálnak a rólunk megjelent tudósításokról.

Interjú a kislánnyal, aki 3200 éves kincset talált Jeruzsálemben

Smithsonian Magazine

National Geographic Magazine

Jerusalem Post

Israel Hayom

AP

Az Ön fél shékel adománya segít a Templom-hegy történetének feltárásában. Minden hozzájárulás rendkívüli jelentőséggel bír. Segítsen még ma.

logos small and spaced out


Translated by Csilla Kőfalvi

Hidden
4 év ezelőtt
$18
United States  MO
Troy
Hidden
4 év ezelőtt
$500
United States
Joe Putting
4 év ezelőtt
$500
United States  FL
Ormond Beach
Income from Sifting Participation Booking
4 év ezelőtt
₪8,520
Israel
עמליה ברש
4 év ezelőtt
₪550
Israel  ישראל
בני ברק
לתהילה רבקה, בכורת ילדי המשפחה ,לציון הבת מצווה שלך. על פי התלמוד הירושלמי, נער חויב בתרומת מחצית השקל, לבית המקדש, מגיל 13. בימינו,.מן הסתם, גם בנות 12 היו חייבות בתרומה. עמליה.
Hidden
4 év ezelőtt
$25
United Kingdom  London
London
Hidden
5 év ezelőtt
$75,000
United States  NY
New York
Hidden
5 év ezelőtt
$180
United States  MD
North Bethesda
Carley Peven
5 év ezelőtt
$500
United States  NJ
Teaneck
Steeven Mallet
5 év ezelőtt
$600
United States  NY
NEW YORK
In Honor of Danielle & Elie Mallet
Hidden
5 év ezelőtt
$350
United States
Income from Sifting Participation Booking
5 év ezelőtt
₪24,528
Israel
Leni and Frederick Wiener
5 év ezelőtt
$1,000
United States  NY
New Rochelle
In honor of our granddaughter, Olivia Page Wiener
Hidden
5 év ezelőtt
$10,000
United States  CT
Branford
Steeven Mallet
5 év ezelőtt
$200
United States  NY
NEW YORK
Esther and David Elmaleh
Hidden
5 év ezelőtt
$500
United States
David Hendin
5 év ezelőtt
$500
United States  NY
Nyack
Jennifer Beck
5 év ezelőtt
$5
United States  Oregon
Portland
In honor of my daughter Rinoa Jean Marie French. May she grow to love the Holy Land as I do.
Hidden
5 év ezelőtt
₪120
United States  Missouri
Troy
לאחי הארכיולוג האהוב!
אהרן אדלמן
5 év ezelőtt
$115
Israel
פתח תקווה

January 11th 2016

The Half-Shekel Campaign – Summary and Conclusions

First and foremost, we would like to express our deep gratitude to all those who answered our call and donated to the project and helped disseminate the Campaign. YOUR SUPPORT IS TRULY APPRECIATED. Thank you letters and gifts will be mailed shortly.

Our” Half-Shekel” campaign was launched on September 1st 2015 and lasted for four months. The Temple Mount Sifting Project is all about involving the community, and this campaign was the first time we invited the public to partake in helping fund the project. We chose the crowd funding approach, even though we didn’t know what to expect. This kind of platform, when used by non-profit organizations, is often used to help fund and promote social, medical or political causes, and usually not used for scientific research, let alone for archaeological research although many people find interest and value in it, they still prefer to donate to other causes.

We produced a video with an attempt to tell the story of the sifting project in an interesting and touching way for those who are less-acquainted with the story of the Temple Mount, its history and archaeology, as well as for those who are well acquainted and even for trained archaeologists. We knew that a short video would be essential for it to   become viral, but we weren’t successful   in finding  a way to  consolidate  the story of the project  in addition to explaining our financial needs to the non-aquatint in less than 7 minutes although we managed to have the Hebrew version shorter (5 min).

Eventually the Hebrew video became viral to some extend on Facebook and managed to reach 20 thousand people quite quickly with almost no paid promotion (a total of 27 thousand on both Facebook and YouTube). The English version, which was also available with translation subtitles in many languages, was less successful and eventually reached 50 thousand people (16 thousand people have visited the Half-Shekel Campaign website and more than 270 of them have donated. During the time of this campaign, we eventually managed to raise $35,440.  The donations came mainly from English speaking countries and from Israel, but also from distant parts of the world such as Brazil, Chile, Singapore and other places.

A short while after the inception of the campaign, the political conflict concerning the Temple Mount became a hot topic in the media, and we weren’t sure if it detracted or motivated support of the campaign. We prefer avoiding politics   as much as possible, especially since we are dealing with the most politically sensitive site in Israel, although certain aspects of our research may unavoidably have some political implications. The website has also been translated into Arabic, and attracted a relatively large percentage of visits from Arabic speaking countries, surprisingly, we received only few malicious comments, while hundreds of visitors shared the website and clicked like. Perhaps the scientifically oriented nature of the text helped to some extend to reduce the conflict fed by decisive and ignorant historical claims.

We are still far from reaching the project’s needs, and our funding efforts will proceed. This website will be maintained as a permanent funding website, and we will continue promoting it in various other ways.

You are all invited to continue supporting the project by sending a recurring donation and by sharing the websites of the Temple Mount Sifting Project.

With much gratitude,

Gabriel Barkay and Zachi Dvira

 

January 1st, 2016

The campaign is over. Thank you all for your donations and for distributing this website. We will publish a campaign summary in the coming days.

We will send out the all gifts within the coming month.

Donations could still be done on this website (with gifts) or through our weblogs. This website will be redesigned to a permanent fund raising website.

For further updates about the project please visit our weblogs.

 

Happy New Year

The Temple Mount Sifting Project

 

December 27, 201

In three days we’re about to end our current phase of our crowd funding campaign. After that this website will be converted to a permanent website for donations to the Sifting Project. This campaign has been running for the last four months and has managed to reach 75 thousand people who have watched the campaign video (English 47,914; Hebrew: 27,452). The campaign brought about 16,500 visitors (unique visits) to this website. Since our last update we have doubled the Facebook shares, especially in Arabic and Portuguese (see table below), and currently more 3400 people have shared this website! Thank you all!

Up to this point we managed to raise in this campaign $20,676 by 257 donors (the total sum on the website includes also direct donations that were received recently and were not achieved via this campaign). We are pleased to see that we managed to receive support from all corners of the world.

In our next update we will provide a summary to this campaign and details about the phase.

See below the statistics for more detailed and interesting results:

 

Top Website Visitors by Country

——————————————– 

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 4,962 1,195
Jordan 526 6,417
Pal. Authority 133 9,774
Iraq 143 18,937
Venezuela 594 24,492
El Salvador 51 34,173
Norway 124 39,483
Honduras 31 51,695
Ukraine 292 57,702
Canada 521 63,340
United States 4,446 68,203
Bolivia 52 76,357
Portugal 86 81,576
Netherlands 177 91,208
Hong Kong 63 91,291
Brazil 1,045 103,180
Australia 204 103,807
Turkey 285 124,066
Belarus 34 142,852
Austria 44 162,163

 

Top Donors by Country

——————————–

Country Donors Donors Percentage of Website Visitors
United States 116 2.6%
Israel 90 1.8%
Canada 11 2.1%
United Kingdom 8 2.4%
Australia 7 3.4%
Brazil 3 N/A
Italy 3 N/A
Norway 2 N/A
Austria 2 N/A
Belgium 2 N/A
Netherlands 1 N/A
Turkey 1 N/A
New Zealand 1 N/A
Singapore 1 N/A
Finland 1 N/A
Sweden 1 N/A
Germany 1 N/A
Mexico 1 N/A
Chile 1 N/A

 

Website Visitors by Language

—————————————–

Language Visitors
English 7,291
Hebrew 3,382
Spanish 1,286
Arabic 1,224
Russian 708
French 514
Turkish 338
Korean 274
Chinese-Traditional 153
Chinese -Simplified 126
Norwegian 182
Italian 207
Portuguese 454
German 127
Dutch The Netherlands 141
Farsi Iran 40
Hungarian 53

 

Facebook Shares by Language

—————————————–

Language FB Shares
English 2100
Arabic 353
Spanish 312
Portuguese 200
Hebrew 111
Russian 89
French 63
Turkish 36
Persian 32
Norwegian 19
Chinese (simplified) 19
Korean 16
Italian 16
Chinese (traditional) 12
Deutsch 11
Nederland 10
Hungarian (Magyar) 0
Total 3399

 

December 15, 2015: We are now capable of providing Tax-Deducible receipts from the U.K. as well.

December 12, 2015: See Report in Jerusalem Post: Byzantine-era potsherd from Temple Mount may contain engraving of holy site’s menorah

December 8, 2015:

Three months have passed since we launched the crowdfunding campaign; the current campaign is scheduled to end on Dec 31, 2015. Since we are still far from reaching our final goal, we will probably continue fundraising with this website, but change the format so it will suit an ongoing fundraising campaign and not one that is limited by time.

We would like to update you about several things that we’ve been working on. Many of you have probably already seen the news reports about the “Hezekiah seal” found in the Ophel excavations south of the Temple Mount, which were directed by Dr. Eilat Mazar. This seal impression was found in 2010 at our sifting facility in Tzurim Valley, when we assisted with wet-sifting earth from this excavation. Until recently, the reading of this bulla was ‘לחזקיהו … מלכיהו  (Hezekiyahu ?? Malkiyahu), but when Reut ben-Ariyeh, who studied the seal impressions from the Ophel excavation, noticed a dot between מלכ andיהו , and the unclear letter of the second name, the reading became clear: “Hezekiyah (son of) Ahaz King of Judah”. This is the first time that a Judean king seal or seal impression is found by a controlled archaeological excavation!  We are proud that the Temple Mount Sifting Project took part of this great discovery. Click here to read the press release.

We are about to publish a new article, based on finds from the sifting project, about reconstructing Crusader floors which were situated in the Dome of the Rock. This will be published on Dec 20th in an international conference at Haifa University marking 150 years of the PEF (Palestine Exploration Fund). (Click here to see the full program).

And one last thing for Chanukah – two days ago we published an image of a potsherd with an incised design of what appears to be the Temple Menorah; the potsherd is probably from the Byzantine period. What was the purpose of this drawing? What can we learn from it about the rabbinic medieval interpretation of the Menorah shape? These questions were sent out to our community of followers and supporters whose opinion we cherish. . You are welcome to add your suggestion or comment in our Facebook page or blog.

Happy Chanukah,

The Temple Mount Sifting Project

 

October 26, 2015:

When we launched the campaign 50 days ago, the Hebrew video immediately went viral and reached 10,000 people within three days, while the English video was less successful and reached 3,500 people. Up to date the videos were watched (30 sec views and more) on Facebook and YouTube by 43,797 people.  12,050 people have visited the website and 199 people have donated a total sum of $21,940. We intend to continue the campaign until the end of 2015.

The video has the potential to reach a very wide audience, especially these days when the Temple Mount is in the focus of the news. Since many ignorant comments are being heard in the media and distorted articles are published in major newspapers, this story and archaeological information is essential for establishing an educated debate.

The Temple Mount Sifting Project does not have a political agenda, and as open minded academic researchers we are open minded for any conclusion that can be deducted from the finds. We oppose ignorance. All scientific or academic research eventually serves humanity by helping us make better decisions. If the sifting project finds could help reduce tensions that are rooted by ignorance – we would be happy to serve this goal as well.

It is worthwhile to mention that about 15% of the website visitors are Arab speakers, and there are about 353 shares and hundreds of likes to the Arabic version of the website. It seems like the Arab world is very interested in this story.

 

October 25, 2015

When we launched the campaign 50 days ago, the Hebrew video immediately went viral and reached 10,000 people within three days, while the English video was less successful and reached 3,500 people. Up to date the videos were watched (30 sec views and more) on Facebook and YouTube by 43,797 people.  12,050 people have visited the website and 199 people have donated a total sum of $21,940. We intend to continue the campaign until the end of 2015.

The video has the potential to reach a very wide audience, especially these days when the Temple Mount is in the focus of the news. Since many ignorant comments are being heard in the media and distorted articles are published in major newspapers, this story and archaeological information is essential for establishing an educated debate.

The Temple Mount Sifting Project does not have a political agenda, and as open minded academic researchers we are open minded for any conclusion that can be deducted from the finds. We oppose ignorance. All scientific or academic research eventually serves humanity by helping us make better decisions. If the sifting project finds could help reduce tensions that are rooted by ignorance – we would be happy to serve this goal as well.

It is worthwhile to mention that about 15% of the website visitors are Arab speakers, and there are about 353 shares and hundreds of likes to the Arabic version of the website. It seems like the Arab world is very interested in this story.

 

October 12, 2015

Since our last update – with the organic exposure of the website and some paid ads – we tripled the number of visitors to the website. Up to this point we managed to raise $19,607 by 171 donors. The number of people who viewed the YouTube video (26,759 views) and those who visited the website (10,432 unique visitors) also increased.

There is great interest among Middle Eastern Arabs, leading to more than 300 shares and 500 likes of the Arab version of the website. We are still waiting to see who will be the first one among the Arab supporters to be courageous enough to make a donation.

In our last report Canada was first place but it has now been replaced by the United Kingdom with the highest percent of donors relative to website visitors, followed by Australia.

See below for more interesting results:

 

Top Video Views Frequency by Country*

Country Internet Users YouTube Video Views Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 5928772 2630 2254
Palestine Authority 1300000 78 16667
El Salvador 1742832 77 22634
Canada 33000381 1450 22759
Jordan 3375307 146 23119
New Zealand 4162209 167 24923
Costa Rica 2511139 100 25111
Norway 4895885 182 26900
United States 303229759 11223 27019
Australia 21176595 684 30960
Puerto Rico 2027549 64 31680
Singapore 4453859 136 32749
Venezuela 14548421 430 33834
South Africa 24909854 666 37402
Paraguay 2005278 51 39319
Panama 1899892 43 44184
Guatemala 2716781 61 44537
Honduras 1602558 33 48562
Netherlands 16143879 317 50927
Finland 5117660 98 52221
Uruguay 2017280 37 54521
Iraq 2707928 49 55264
Philippines 39470845 624 63255
Ecuador 6012003 90 66800
United Kingdom 57075826 809 70551
Hungary 7388776 101 73156
Malaysia 12150362 164 74088
Bolivia 3970587 51 77855
Chile 11686746 135 86568
Hong Kong 5751357 64 89865
Poland 25666238 278 92325
Sweden 8581261 91 94300
Switzerland 7180749 72 99733
Denmark 5419113 53 102247
Belgium 9441116 91 103749
Colombia 25660725 223 115071
Argentina 24973660 217 115086
Ireland 3817491 33 115682
Dominican Republic 5072674 39 130069
Ukraine 16849008 125 134792

* Not including over 23,000 Facebook views. At this point we cannot access this data categorized per country from Facebook.

                                                     

Top Website Visitors by Country

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 2771 2140
Jordan 518 6516
Palestinian Authority 123 10569
Iraq 142 19070
Venezuela 590 24658
El Salvador 49 35568
Norway 83 58987
Ukraine 277 60827
Bolivia 52 76357
Portugal 77 91111
Canada 305 108198
United States 2,413 125665
Hong Kong 44 130713
Turkey 252 140313
Brazil 735 146698
Netherlands 104 155230
Australia 120 176472
South Korea 216 209788
Spain 163 214787
Austria 32 222974
Belgium 39 242080
Taiwan 64 291246
Italy 115 318208
France 131 423125
United Kingdom 126 452983
Egypt 74 544751
Mexico 61 834804
Germany 53 1353350
Russia 50 1688756
India 51 4768606

 

Top Donors by Country

Country Donors per Visitors Rate Donors
United States 3.4% 83
Israel 1.9% 53
Canada 3.0% 9
United Kingdom 4.8% 6
Australia 4.2% 5
Norway N/A 2
Italy N/A 2
New Zealand N/A 1
Netherlands N/A 1
Finland N/A 1
Chile N/A 1
Sweden N/A 1
Brazil N/A 1

 

Website Visitors by Language

Language Visitors
English 4,051
Hebrew 1,728
Spanish 1,231
Arabic 1,117
Russian 495
French 438
Turkish 299
Korean 299
Chinese-Traditional 123
Chinese -Simplified 123
Norwegian 118
Italian 108
Portuguese 106
German 79
Dutch The Netherlands 72
Persian 21
Hungarian 21

 

 Facebook Shares by Language

Language FB Shares
English 1500
Arabic 352
Spanish 152
Hebrew 111
Turkish 35
Persian 32
Russian 27
Norwegian (Norsk Bokmal) 19
Chinese (simplified) 19
Thai 16
Chinese (traditional) 12
French 9
Italian 6
Netherlands 3
German 2
Hungarian (Magyar) 0
Portugese 0

October 5, 2015

We realized that promoting this website will take longer than we expected, so we decided to extend the campaign until December 31st.

September 27, 2015

Jerusalem Post: Jewish history’s greatest archaeological crime

 

September 24, 2015

Rare 3,000-year-old King David era seal discovered by Temple Mount Sifting Project

See full report at our weblog: templemount.wordpress.com

See Media Reports at:

Jerusalem Post

Times of Israel

 

September 22, 2015 – Second Update

Until now the campaign has been going on with organic promotion, and soon we are going to promote the video and the website with paid ads and media news. Now is a good time to see how well we are doing.

Up to this point we managed to raise $17,085 by 116 donors. That’s not much when taking into account the number of people that viewed the video (15562 views) and those that visited the website (3440 unique visitors). It seems like people are really interested in this story, but only a small percentage choose to donate. Our goal is to reach 1 million video views which mean that in order to reach our goal we need to dramatically increase the exposure of the video and the website. We will continue to fundraise through philanthropic foundations and these donations will be marked as “direct” on the funders list.

Following are statistical tables that demonstrate how well the video and the website were received in various countries. We calculated frequencies in relation to each country’s population of internet users. This will allow us to compare our support among various countries.

As you can see below, after Israel, the Canadians have the best score – 1 per 37,931Canadians has seen the video. They also have the best donation rate (5.5% of website visitors). The website is also popular amongst Arab populations.

See below for more interesting results:

Top 20 Video Views Frequency

Country Internet Users Video Views Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 5928772 1485 3992
Canada 33000381 870 37931
Norway 4895885 124 39483
New Zealand 4162209 94 44279
United States 303229759 5948 50980
Australia 21176595 413 51275
South Africa 24909854 481 51788
Palestinian Authority 2000000 38 52632
Singapore 4453859 80 55673
Puerto Rico 2027549 30 67585
Finland 5117660 72 71079
Iraq 2707928 29 93377
Netherlands 16143879 169 95526
United Kingdom 57075826 522 109341
Poland 25666238 229 112080
Malaysia 12150362 88 138072
Sweden 8581261 59 145445
Philippines 39470845 247 159801
Belgium 9441116 59 160019
Hong Kong 5751357 35 164324
Switzerland 7180749 39 184122


Top 25 Website Visitors

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 1283 4621
Palestinian Authority 111 18018
Iraq 134 20208
Norway 67 73073
Jordan 21 160729
Canada 128 257815
Australia 82 258251
United States 1026 295546
Egypt 67 601665
Switzerland 10 718075
United Kingdom 68 839350
Netherlands 19 849678
Italy 36 1016499
Mexico 50 1018461
Colombia 17 1509454
Argentina 14 1783833
Poland 14 1833303
Spain 16 2188142
France 23 2409973
Germany 24 2988648
Russia 26 3247607
Brazil 13 8294064

 

 Top Donors

Country Donors per Visitors Rate Donors
United States 3.62% 43
Israel 2.11% 41
Canada 5.48% 8
United Kingdom 3.90% 3
Finland 14.29% 2
Chile 16.67% 1
Sweden 14.29% 1
New Zealand 10.00% 1
Brazil 6.67% 1
Netherlands 5.00% 1
Italy 2.33% 1
Norway 1.20% 1
Australia 1.20% 1

 

Website Visitors by Language

Language Visitors
English 2028
Hebrew 512
Arabic 408
Spanish 180
French 83
Norwegian 89
Russian 93
Italian 76
Portuguese 14
Chinese – Simplified 16
Chinese – Traditional 27
German 13
Dutch 8
Persian 9
Hungarian 8
Korean 8
Turkish 7

 

Facebook Shares by Language

Language FB Shares
English 799
Spanish 149
Arabic 116
Hebrew 81
Persian 32
Russian 19
Norwegian 19
Italian 4
Chinese (traditional) 4
Chinese (simplified) 1
Turkish 1
German 0
French 0
Dutch 0
Hungarian (Magyar) 0
Portuguese 0
Korean 0

 

August 31st 2015. First Update

The website was launched on September 1st, and will end on November 27th, 2015. It is currently available in 17 languages! To the best of our knowledge no such crowdfunding campaign – addressing such a wide audience – has ever taken place, and we are also not aware of any archaeological projects that have used this funding method.

The idea to “crowd fund” the Temple Mount Sifting Project was originally suggested by Aran Yardeni about a year ago. He claimed that raising funds in this method would best suit our project, which allows the public to take an active role. The more we thought about it, we realized that in addition to the funding aspect, a crowd funding campaign can be a great tool through which to gain public exposure for the story of the Temple Mount and the Sifting Project.

We quickly realized the high potential of this campaign, and decided to translate the contents to many languages. . We believe that this cause is universal, and are very curious to see how this campaign will be received around the world.

The texts were mostly translated by volunteers. Please let us know if you notice any errors or have any suggestions. We also welcome volunteers who can translate the website to additional languages.

This page will continuously update developments in the campaign, as publish data concerning the exposure and donations from the various countries. Please stay tuned.

Now, let’s see who will gain the title of “‘the first donor on the website Wall of Fame’”.