click here to reach our facebook page

This Website |
This Video |

I de dager Guds tempel sto i Jerusalem, ble hver familie bedt om å bidra med en “halvsjekel” i sølv til drift og vedlikehold. I dag, etter å ha jobbet i over ti år med å avsløre de arkeologiske hemmelighetene begravd i jorda på Tempelhøyden, har vi på Tempelhøydens Undersøkelsesprosjekt (TMSP) nådd et kritisk veiskille i vårt arbeid: Forskning på og publisering av de hundretusener av gjenstander som vi har avdekket. Tempelhøydens Undersøkelsesprosjekt henvender seg nå til dere, våre støttespillere, om å bidra til å finansiere dette viktige arbeidet ved å donere din symbolske “halvsjekel”. Her er din sjanse til å ta del i avsløringen av den ærefulle fortiden til Jerusalem.

innder banner

Tempelhøydens Undersøkelsesprojekt i et nøtteskall

I tusener av år har Tempelhøyden vært et hellig sted for alle verdens monoteistiske religioner. I de siste 1300 årene, har området vært under muslimsk kontroll; og på grunn av den politiske følsomheten, har ingen systematisk arkeologisk utgraving noensinne fått tillatelse til undersøkelser. I 1967, etter seksdagerskrigen, lot Israel Awaqf (det muslimske organet som styrer stedet) beholde kontrollen.
Israelsk lov om antikviteter krever en utgraving før det tillates bygging på arkeologiske steder. Awaqf valgte å ignorere denne loven da de i 1999, ulovlig nærmest høvlet ut en stor grop på Tempelhøyden for bygging av inngangen til en moské og dumpet ca. 400 lastebillass – 9000 tonn – med jord som inneholdt store mengder med arkeologiske gjenstander i Kedrondalen like nord for tempelhøyden.

 

Tunge anleggsmaskiner brukes til å grave en ny inngang til “Salomos staller” (November 1999). Dette arbeidet med å fjerne 9000 tonn jord, rik på gamle gjenstander ble gjort uten arkeologisk tilsyn.

Arkeologene Dr. Gabriel Barkay og Zachi Dvira forsto at jorden som bare ble dumpet representerte en skattkiste av informasjon knyttet til Tempelhøydens historie, til tross for at skattene brutalt ble revet vekk fra sine opprinnelsessteder.

I 2004 grep de denne enestående muligheten og etablerte Tempelhøydens Undersøkelsesprosjekt med det formål å redde de gamle gjenstandene og gjennomføre forskning som vil styrke vår forståelse av Tempelhøydens arkeologi og historie.

Dette prosjektet har med årene blitt et globalt utdanningsforetak hvor mer enn 150.000 mennesker har deltatt i løpet av ti års drift, et antall som er enestående for et arkeologisk prosjekt hvor som helst i verden. Slik entusiastisk interesse vitner om betydningen av Tempelhøyden og de antikvitetene som avdekkes. I tillegg har det offentlige bistått oss i arbeidet med å forstå noen av de funn som er vanskelige å identifisere. Via et eget nettsted hvor bilder av disse funnene er vist, inviteres publikum til å hjelpe oss med å fastslå innholdet av de unike funnene. Dette å involvere et globalt publikum av interesserte deltakere, er enestående i arkeologiens historie, og har vist seg viktig og verdifullt i driften og utviklingen av prosjektet.

Denne ideen er levende uttrykt i Salmenes bok:

Tjenerne dine elsker steinene i Sion, de lider med henne som ligger i grus
(Salmenes Bok 102:14)

Nå inviterer vi deg til å være en del av den neste fasen av denne oppgaven ved å støtte finansieringen av analyse og publisering av prosjektets funn.

Siden Tempelhøyden aldri har blitt utgravd, gir de gamle gjenstandene hentet i undersøkelsesprosjektet verdifull og tidligere utilgjengelig informasjon. Selv om de har blitt fjernet fra sin arkeologiske opprinnelige plassering og sammenheng, kan de fleste av disse gjenstandene identifiseres og dateres i forhold til de som finnes på andre steder. Vi har utviklet ny teknologi for å studere funnene fra Tempelhøyden, og har implementert avanserte kvantitative og analytiske metoder for å forstå betydningen av fordelingen av funnene i de utgravde massene av «avfall».

 

Hva har vi funnet så langt?

Hver bøtte med jord som vi sikter inneholder gamle gjenstander fra nesten alle perioder siden stedets opprinnelse for rundt 3000 år siden. De vanligste kategoriene av funn er keramikkfragmenter, biter av glassgjenstander, metallobjekter, dyrebein, bearbeidede steiner og mosaikkfliser.

I tillegg til hovedkategoriene, er det mange spennende funn, som fragmenter av steinkar, smykker, perler, terrakottafigurer, pilspisser og andre våpen, vekter, tilbehør til klær, spillebrikker og terninger, objekter av bein og skjell, møbeldekorasjoner, pyntegjenstander, elfenben og fragmenter av inskripsjoner på stein og keramikk.

 

Various pieces of jewelry from different periods. Materials include semi-precious stones, glass, bronze, silver and gold.

Smykker fra ulike perioder. Funnene omfatter halvedelsteiner, glass, bronse, sølv og gull.

Det er også typiske arkitektoniske levninger, som omfatter fragmenter av søyler og deres søylekroner, fragmenter av mosaikkgulv, tilskårne og dekorerte fliser, fresker (veggmalerier) og glaserte veggfliser.

Til dags dato har siktingsprosjektet avdekket over 5000 mynter, alt fra små sølvmynter fra det 4. århundre f.Kr. til de som er preget i moderne tid. Blant disse er noen meget sjeldne og spennende mynter som for eksempel halvsjekler i sølv, detaljert omtalt nedenfor.

 

Selected coins from the Second Temple Period

Utvalgte mynter fra Andre Tempelperiode

Pilspiss av bronse datert til 10. århundre f.Kr., kong Salomos tid. Pilspisser fra denne perioden er sjelden funnet i Israel, og det kan være bevis for eksistensen av en væpnet styrke i Jerusalem og på Tempelhøyden i denne perioden.

Fra det Første Tempels periode (1000-586 f.Kr., fra kong David til ødeleggelsen av det første tempelet) er det en overflod av keramikkfragmenter som stammer fra boller, gryter krukker og mugger, samt kalker, pidestaller, rangler, og terrakottafigurer (for det meste firbente dyr, men også menneskelige kvinneformede fruktbarhetsfigurer). Andre funn fra denne perioden inkluderer stein for bruk med slynger, steinvekter, en bronsepilspiss fra kong Salomos tid, og en annen sjelden pilspiss av bronse som ble brukt av den babylonske hæren som ødela det første tempel.

Gjenstander som ostrakoner (skrift på potteskår) og segl av leire (bullaer). Et segl har innpreget det hebraiske navnet ליהו … og אִמֶר, som betyr «(Tilhører) […] lyahu (sønn av) Immer». «Immer» var navnet på en prestefamilie nevnt i bøkene til Jeremias og Krønikene.

Et preg av et segl fra 7. århundre f.Kr. med gammel hebraisk skrift. Dette seglet er den første gamle hebraiske inskripsjon noensinne funnet på Tempelhøyden og er bevis på den administrative aktiviteten i det første tempel.

Dette seglet med preg er den eldste hebraiske inskripsjonen som noen gang er funnet med opprinnelse fra Tempelhøyden, og vitner direkte om de administrative aktiviteter i første tempels periode.
Andre funn inkluderer et kjegleformet segl fra kong Salomos tid som viser to dyr, et svart steinsegl som viser en gaselle, og et segl laget av halvedelsten, blå lapis lazuli.

Under Andre Tempelperiode (515 f.Kr. til 70 e.Kr.) undergikk tempelet og tempelplassen flere byggeprosjekter, primært under kong Herodes og hans etterkommeres regjeringstid. Funnene fra denne perioden inkluderer flere keramikkskår, spesielt fra gryter, og mange brente ben fra husdyr. Disse funnene kan knyttes til de massive valfarter til tempelet som er beskrevet i de skriftlige kildene. Under sikting av de utgravde massene fant vi også fragmenter av bygningsdeler som kan være restene av flotte søyleganger som omkranset Tempelhøyden, eller kanskje til og med rester av selve tempelet!

Funnet av mer enn tusen fragmenter av gulvfliser i en rekke former, størrelser og farger utgjør en samling som gir god innsikt.

A fragment of an elaborately decorated frieze. The design is of an acanthus leaf typical of Herodian architecture. The stone has burn marks and may have originated in the Temple itself!

Et fragment av en kunstferdig dekorert frise. Det gjengir et akantusblad som er typisk for Herodisk arkitektur. Steinen har brennemerker og kunne ha sin opprinnelse fra selve templet!

Disse er identifisert som gulvfliser brukt i en utleggingsteknikk kjent i den romerske verden som opus sectile, hvor flisene ble satt sammen på forskjellige måter for å danne rike geometriske mønstre. Skriftene til Flavius Josefus vitner om at denne teknikken ble brukt som ornamenter for de åpne domstolene som omringet tempelet:

Forgårdene som ble eksponert for himmelen ble lagt med steiner av alle slag (War 5 5: 2.).

Josefus’ beskrivelse er helt i tråd med våre funn og gir oss muligheten til å foreslå en omfattende rekonstruksjon av Tempelhøydens plasser.

Vi har funnet romerske pilspisser som kan stamme fra den romerske beleiringen før ødeleggelsen av tempelet. Siktet jord inneholder store mengder aske fra gjentatt forbrenning. Dette kan også bekrefte templets ødeleggelse.

Floor tiles of various shapes, colors and sizes that were used in the opus Sectile Roman Paving technique in royal structures. This type of floor is mentioned in the writings of Flavius Josephus regarding the floor of the open courts that surrounded the Temple.

Gulvfliser i ulike former, farger og størrelser som ble brukt i tilskårne fliser (opus sectile) i romersk gulvleggingsteknikk i kongelige byggverk. Denne type gulv er nevnt i skrifter av Flavius Josefus angående gulvet ved de åpne forgårdene som omringet tempelet.

A suggested reconstruction of the Temple courts according to Flavius Josephus’ writings and the floor tiles found at the Sifting Project.

Et utkast til rekonstruksjon av Templets forgårder I henhold til Flavius Josefus’ skrifter og gulvflisene som er funnet av Undersøkelsesprosjektet.

Arrowheads from the Second Temple period.

Pilspisser fra Andre Tempelperiode

Våre funn fra yngre romertid (70-324) er ikke så mange som i andre perioder, men gjenspeiler den hedenske bruk av området under romersk kontroll. Disse funnene inkluderer leirfigurer, mynter, keramikk, spillebrikker, og bevis for et verksted med beinverktøy på stedet.

Terninger av ben og elfenben fra den romerske perioden. Jødisk lov fra det aktuelle tidspunktet, Mishnaen, diskvalifiserer som vitne enhver person som spiller med terninger (Babylonsk Talmud 24b).

Den bysantinske periode (324-638) er også rik på arkeologiske levninger, inkludert mosaikkfliser, takstein, korintiske søylekroner, kirkekorbuer og mange mynter. Keramikkgjenstandene består av mange oljelamper, hvor noen har en feilstavet gresk inskripsjon, og andre smykket med et kors eller stiliserte korsformede lampehåndtak. En viktig samling av krusifikser og korsformede anheng av forskjellige stiler og materialer er også funnet. Noen av dem har bildet av Jesus som fremstår som relieff eller som en gravert tegning.

Det vell av funn fra bysantinsk tid motsier den vanlige antagelsen at Tempelhøyden ikke var i bruk og ikke hadde bygningsstrukturer i denne perioden.

Byzantine period marble and limestone architectural fragments.

Bygningsrester av marmor og kalkstein fra den bysantinske perioden.

En stor andel av funnene stammer fra tidlig islamsk periode (638-1099 e.Kr.)

Gilded glass mosaic tesserae from the Early Islamic period removed from the Dome of the Rock exterior walls during later renovations.

Forgylte glassmosaikkfliser fra tidlig islamsk periode som er fjernet fra Klippedomens yttervegger under senere renoveringer.

Klippedomen og Al Aqsamoskeen ble påbegynt i begynnelsen av denne perioden. Disse byggverkene ble renovert og ombygd i senere perioder, noe som førte til at bygningsdeler og arkitektonisk utsmykning ble fjernet. Restene ble dumpet på østsiden av Tempelhøyden.
Slike renoveringer førte til at de storslåtte forgylte utendørs mosaikkene på Klippedomen ble byttet ut med glaserte veggfliser i 16. århundre e.Kr, og at gulvflisene i Klippedomen og Kjettingdomen ble byttet ut i vår tid. Undersøkelsesprosjektet har funnet titusener av forgylte mosaikkterninger som stammer fra ytterveggene til Klippedomen, så vel som mange marmorfragmenter fra ulike bygningsdeler. Noen av disse bygningsdelene ble brukt u Umayyadenes konstruksjoner, skjønt de har sin opprinnelse fra bysantinsk tid, eller helt tilbake til Andre Tempels periode.
I tillegg er det funnet gravert keramikk, perlemorintarsia, smykker, spillebrikker, mange mynter (også av gull) og steiner med inskripsjoner.

Funnene som Undersøkelsesprosjektet har gjort, bidrar i betydelig grad til akeologisk og historisk forskning om Korsfarertiden (1099-1187). Tempelhøyden forbindes vanligvis med Tempelridderne i denne perioden. Ridderne brukte Al-Aqsa-moskeen som hovedkvarter og gjorde om den store underetasjen i sørøst til stall for hestene sine, kalt “Salomos staller”. Jorden vi har undersøkt kommer fra området hvor Salomos staller lå og har gitt mange gjenstander fra korsfareraktivitet, som blant annet omfatter pilspisser og hesteskonagler som brukt av typisk europeisk middelaldersk kavalleri og i rustninger.
Disse funnene er de første arkeologiske bevis for at Tempelridderne tok Salomos Staller i bruk. I tillegg er den største og mest varierte samling av sølvmynter som noen gang er funnet fra denne perioden i Jerusalem oppdaget av Undersøkelsesprosjektet. Blant disse er ekstremt sjeldne mynter og en unik Tempelriddermedalje. Korsfarterfunnene omfatter mange korsformede anheng, keramikk og arkitektoniske levninger. Mange opus sectile (tilskårne) gulvfliser – som ble lagt i Klippedomen og fjernet i senere perioder – ble gjenfunnet i siktingen, slik at vi kan rekonstruere forseggjorte gulv i Klippedomen under korsfarertiden.

Crusader era iron horseshoe nails that attest to horses of the knights Templar in Solomon’s Stables.

Hesteskonagler fra Korsfarertiden som tilhørte Tempelriddernes hester oppstallet i ”Salomos staller”.

Vi har oppdaget et antall arkitektoniske elementer fra de senere islamske perioder (1187-1917). Mest bemerkelsesverdig er de glaserte flisene som ble brukt av Sultan Suleiman Den Store for å erstatte glassmosaikkflisene som opprinnelig prydet de utvendige veggene i Klippemoskeen.

Videre har tusenvis av mynter fra Mamelukk- og ottomanske perioder bidratt vesentlig til den numismatiske utforskningen av denne perioden. Dette gjelder også for de rike forekomstene av keramikk fra denne perioden, som vi planlegger å publisere meget detaljert. Andre funn fra disse periodene omfatter mange smykker, klespynt, militære merker og emblemer, gammel muskettammunisjon og flintlåser, et enormt antall ottomanske tobakkspiper, og mye mer.

Ottoman personal bronze seals. Among them is the seal of Abd al-Fattah al-Tamimi, who served as the Grand Mufti of Jerusalem in the early 18th century.

Ottomanske personlige bronsesegl. Blant dem er seglet til Abd al-Fattah al-Tamimi, som fungerte som stormufti av Jerusalem i begynnelsen av det 18. århundre.

Undersøkelsesprosjektet har vist seg å være en enestående og uuttømmelig kilde til kunnskap om Tempelhøyden. Arkeologiske funn som lå skjult i Tempelhøydens jord i tusenvis av år kan nå bli vitenskapelig analysert og publisert for første gang. Resultatene av dette arbeidet vil kaste mer lys over Tempelhøydens fortid; utbyggere og gjenoppbyggere, religiøs og samfunnsmessig betydning, forsvarere og erobrere.

I dag, ti år inn i dette prosjekt, er omtrent halvparten av restene som er fjernet fra Tempelhøyden blitt undersøkt. Prosjektet fortsetter i uforminsket styrke og mange flere funn er klar for oppdagelse.

Hvor betydningsfull er Tempelhøyden og denne forskningen?

For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. (Jesaja 56:7)

Tempelhøyden er hellig for mer enn halvparten av verdens befolkning. Ifølge Bibelen, er det stedet der himmel og jord møtes, stedet der tempelet – som ble utpekt til å være et episenter for alle fasetter av religiøst og daglig liv – sto, ankerpunktet hvorfra Guds ord ble spredt ut til verden. I dag er det jødedommens helligste sted, hvor det Første og Andre templet gang stod, og er fortsatt det sentrale punktet i de jødiske lengtende bønner. For kristne er det stedet til tempelet som Jesus kjente. Det er det tredje helligste stedet i islam, stedet hvor av Klippedomen og Al-Aqsa-moskeen står. Alt som skjer på Tempelhøyden gir gjenlyd i hele verden.

Til tross for at Tempelhøyden er nevnt mange ganger i Bibelen og i andre viktige gamle historiske kilder, forblir fortiden et mysterium. Ingen arkeologisk utgravning har noensinne funnet sted på området på grunn av den politiske følsomheten. Fraværet av arkeologiske data er årsaken til mange uløste historiske spørsmål som er gjenstand for mye vitenskapelig debatt.

Map of the Old City of Jerusalem with the major excavated areas in the last 150 years. Note the large blank rectangle of the Temple Mount where no systematic excavation has ever taken place.

Kart over Gamlebyen i Jerusalem som viser de største utgravingene som er gjort de siste 150 år. Legg merke til det store blanke rektanglet som representerer Tempelhøyden, der ingen systematiske utgravinger noen gang har funnet sted.

Tempelhøydens Undersøkelsesprosjekt er så nær som noen noensinne har kommet til utgravinger på selve Tempelhøyden. Funnene som er gjort i løpet av de siste ti årene er de første arkeologiske data noensinne som stammer fra grunnen på Tempelhøyden. Publisering av resultatene fra vårt arbeid vil kaste mer lys over den lange historien til dette hellige stedet, og forhåpentligvis bidra til å løse mange av disse debattene.

For eksempel, tviler noen forskere på at Tempelhøyden ble knyttet til Jerusalem i løpet av det 10. århundre f.Kr. (kong Salomos tid) men foreslår at Jerusalem ikke var en hovedstad, men heller en liten landsby. Våre funn motsier denne påstanden og bekrefter Bibelens beretning om Jerusalem i løpet av denne perioden.
Dessverre har mange utgravninger ikke klart å produsere en vitenskapelig publikasjon av funnene. Upubliserte funn har liten verdi for arkeologisk forskning. Det er som om de aldri hadde blitt funnet. Vi kan ikke tillate at dette skal skje med funnene fra et så viktig område som Tempelhøyden.

I tillegg er i dag Tempelhøyden åsted for konflikter og tvister som oppstår i hovedsak grunnet uvitenhet og desinformasjon. Det er det mest omstridte stykke land på planeten vår. Selv om forskere (inclusive muslimske forskere) bekrefter eksistensen av de jødiske templene på stedet utenfor enhver tvil, har palestinske muslimske politiske ledere de siste tiårene fremført nye påstander som helt fornekter eksistensen av det første og andre templet på stedet. Publiseringen av Tempelhøydens Undersøkelsesprosjekts funn vil skape mulighet for kvalifisert dialog og forhåpentligvis bidra til å redusere politiske konflikter. Uvitenhet underbygger flere konflikter og tvister mens kunnskap hjelper oss til å forstå hverandre.

Det er derfor vi ber dere om å støtte vår innsats for å bringe frem i lyset historien om Tempelhøyden, et sted av betydning for milliarder av mennesker over hele verden, og for å forebygge at disse antikviteter og deres historie går tapt ved skadeverk og ulovlig bygging.

Hva er våre økonomiske behov?

Mer enn en halv million funn befinner seg i vårt laboratorium og venter på bearbeiding og analyse. Denne studien og publikasjonen er en enorm oppgave som krever flid og kompetanse av mange forskere. Driften av siktingsstedet er foreløpig finansiert av Ir-David Stiftelsen, men vi mangler midler til forskning og publisering av funnene. De økonomiske bidragene vil bli anvendt til følgende oppgaver:

  • Vitenskapelig evaluering inkludert karbon14-datering, mineralogiske analyser, konservering av gjenstander, datastyrt statistisk analyse og komparative typologiske dataundersøkelser, som alle krever avansert kompetanse og høyt spesialisert laboratorieutstyr – den dyreste delen av vårt arbeid
  • Høyoppløslig studiofotografering, 3D laserskanning, vitenskapelig tegning, sortering, klassifisering, sammensetning av data, redigering og utskrift av den foreløpige rapporten. Helheten og nøyaktigheten vil avgjøre den vitenskapelige verdien av våre sluttrapporter.
  • Drift av vårt laboratorium.

25

Hvorfor kaller vi dette ‘Halvsjekel-kampanjen’?

Tempelhøydens Undersøkelsesprosjekt handler om en ånd av frivillighet og å ta ansvar i saker som er av betydning for allmennheten.

Siden du fortsatt leser denne teksten, er det klart at du forstår viktigheten av prosjektet vårt, og at du deler vårt engasjement for fremtiden til Tempelhøyden.

Under den andre tempelperioden, uttrykte hver person sin tilknytning til Tempelet ved å bidra med en halv sjekel sølv årlig for å finansiere driften. Skatten ble inspirert av den bibelske forpliktelse i 2. Mosebok:

Hver den som telles, skal gi en halv sjekel etter helligdommens vekt, som er tjue gera på en sjekel. Denne halve sjekelen skal være en offergave til Herren.

(2. Mosebok 30: 13)

I andre tempelperiode ble denne tempelskatten betalt ved hjelp av spesielle halvsjekelmynter av sølv, sannsynligvis preget på Tempelhøyden. Vi er heldige som har funnet en slik mynt preget i det første året av det store jødiske opprøret mot Roma (66/67 e. Kr.) Dette sjeldne funnet – vår egen halvsjekel av sølv – har inspirert oss til å lansere vår Halvsjekel-kampanje, der vi kan dele med alle arbeidet med å bringe frem i lyset den ukjente historien om Tempelhøyden.

A rare silver half-shekel coin found in the sifting. Obverse: A chalice from the Temple topped by the letter aleph, meaning “Year One”. Around it are the words “half a shekel”. Reverse: A branch with three pomegranates surrounded by the words “Holy Jerusalem”. These coins were used for paying the annual Temple tax according to the Biblical commandment in Exodus 30:13-15.

En sjelden sølv halvsjekel mynt funnet i de siktete massene. Advers: Kalken fra Templet med bokstaven Aleph på toppen. Aleph betyr “År ett”. Rundt er ordene “en halv sjekel”. Revers: En gren med tre granatepler omgitt av ordene “Hellige Jerusalem”. Disse myntene ble brukt for å betale den årlige tempelskatten i henhold til Bibelens bud i 2. Mosebok 30: 13-15.

Nåverdien av en sjekel kan beregnes ved å undersøke kjøpekraften i bibelsk tid. Den bibelske sjekel som ble brukt i tabernaklet var lik 20 gera. Gera var den daglige lønn for en arbeider. Så en halv sjekel representerte ti dagers lønn for en vanlig arbeider.

Hvor mye tjener du på ti dager?

A four gera weight that was found in the sifting (First Temple period)

Et 4 gera-lodd som ble funnet under siktingen.

Vi forventer ikke å motta slike summer fra alle; men vi håper at du har blitt inspirert av ideen om at alle kan finansiere vår sak til en viss grad. Mennesker som deler vår bekymring for Tempelhøydens fremtid kan hjelpe med å bringe frem i lyset de nedgravde skattene med sin egen personlige halvsjekel.

På hvilke andre måter kan jeg støtte prosjektet?

Selv uten en halvsjekel donasjon, kan du hjelpe ved å dele denne nettsiden og video via sosiale medier – på Facebook og Twitter. Bevisstgjøring om Tempelhøydens Undersøkelsesprosjekt i samfunnet, og selv rundt ditt eget middagsbord, vil hjelpe oss med å gi stemme til den skjulte historien til ett av verdens mest hellige steder.
Vi oppfordrer deg, hvis du ikke allerede har gjort det, å besøke siktingsstedet i Emek Zurim National Park i Jerusalem, og ta med dine venner. Bli med oss å oppleve spenningen med å utvinne de gamle restene av Tempelhøyden. Klikk her for informasjon om hvordan du kan delta.

Underøkelsesprosjektet i media

Nedenfor er det koblinger til de mange rapporter om Tempelhøydens Undersøkelsesprosjekt som har stått omtalt i media de siste år og som er tilgjengelige på Internett.

Smithsonian Magazine

National Geographic Magazine

Jerusalem Post

Israel Hayom

AP

DITT halvsjekelbidrag vil bidra til avsløringen av historien om Tempelhøyden. Din hjelp er av avgjørende betydning. DONERE TIL PROSJEKTET VÅRT IDAG.logos small and spaced out


Translate by Jan Gregersen / Oversatt fra engelsk av Jan Gregersen

Hanspeter Buechi
2 år siden
$100
Switzerland
Staefa
Hidden
2 år siden
₪18
Israel
Hidden
2 år siden
₪550
United States  NJ
Madison
Hidden
2 år siden
₪1,000
Israel
ירושלים
קרן רוזנטל ניגרי
2 år siden
₪150
Israel
מודיעין
לעילוי נשמת אברהם דוד בן הילל
Angela Fitchett
2 år siden
$25
United Kingdom  Northants
Watford
Hidden
2 år siden
$30
United Kingdom
london
Liliane Bernet-Bachmann
2 år siden
$500
Switzerland  ZH
Zurich
Hidden
2 år siden
₪4,000
Israel
רמת גן
Hidden
2 år siden
₪4,500
Israel
רמת גן
Moshe Rubin
2 år siden
$90
Israel
Jerusalem
Hidden
2 år siden
$100
Israel
Maale Michmas
חנה יריב
2 år siden
₪300
Israel
נשר
אני מודה לכם על העבודה החשובה שאתם עושים, כבר תרמתי בעבר וגם השתתפתי בחורף 2022 ביום הכי קר שהיה בירושלים (ברררר...) ביום סינון אצלכם. ייתכן ואגיע שוב השנה.
Hidden
2 år siden
$80
Israel
מבשרת ציון
Hidden
2 år siden
₪36
Israel  State
עמק בית שאן
שאול כהן
2 år siden
₪50
Israel
קריית שמונה
בהצלחה!
יואב רוזנברג
2 år siden
₪200
Israel  בחר איזור, מדינה או מחוז
ירושלים
Hidden
2 år siden
₪2,200
Israel
ירושלים
Daniel Laby
2 år siden
$175
United States  NY
New York
Wishing for a speedy recovery for my wife
Hidden
2 år siden
₪190
Israel
חולון

January 11th 2016

The Half-Shekel Campaign – Summary and Conclusions

First and foremost, we would like to express our deep gratitude to all those who answered our call and donated to the project and helped disseminate the Campaign. YOUR SUPPORT IS TRULY APPRECIATED. Thank you letters and gifts will be mailed shortly.

Our” Half-Shekel” campaign was launched on September 1st 2015 and lasted for four months. The Temple Mount Sifting Project is all about involving the community, and this campaign was the first time we invited the public to partake in helping fund the project. We chose the crowd funding approach, even though we didn’t know what to expect. This kind of platform, when used by non-profit organizations, is often used to help fund and promote social, medical or political causes, and usually not used for scientific research, let alone for archaeological research although many people find interest and value in it, they still prefer to donate to other causes.

We produced a video with an attempt to tell the story of the sifting project in an interesting and touching way for those who are less-acquainted with the story of the Temple Mount, its history and archaeology, as well as for those who are well acquainted and even for trained archaeologists. We knew that a short video would be essential for it to   become viral, but we weren’t successful   in finding  a way to  consolidate  the story of the project  in addition to explaining our financial needs to the non-aquatint in less than 7 minutes although we managed to have the Hebrew version shorter (5 min).

Eventually the Hebrew video became viral to some extend on Facebook and managed to reach 20 thousand people quite quickly with almost no paid promotion (a total of 27 thousand on both Facebook and YouTube). The English version, which was also available with translation subtitles in many languages, was less successful and eventually reached 50 thousand people (16 thousand people have visited the Half-Shekel Campaign website and more than 270 of them have donated. During the time of this campaign, we eventually managed to raise $35,440.  The donations came mainly from English speaking countries and from Israel, but also from distant parts of the world such as Brazil, Chile, Singapore and other places.

A short while after the inception of the campaign, the political conflict concerning the Temple Mount became a hot topic in the media, and we weren’t sure if it detracted or motivated support of the campaign. We prefer avoiding politics   as much as possible, especially since we are dealing with the most politically sensitive site in Israel, although certain aspects of our research may unavoidably have some political implications. The website has also been translated into Arabic, and attracted a relatively large percentage of visits from Arabic speaking countries, surprisingly, we received only few malicious comments, while hundreds of visitors shared the website and clicked like. Perhaps the scientifically oriented nature of the text helped to some extend to reduce the conflict fed by decisive and ignorant historical claims.

We are still far from reaching the project’s needs, and our funding efforts will proceed. This website will be maintained as a permanent funding website, and we will continue promoting it in various other ways.

You are all invited to continue supporting the project by sending a recurring donation and by sharing the websites of the Temple Mount Sifting Project.

With much gratitude,

Gabriel Barkay and Zachi Dvira

 

January 1st, 2016

The campaign is over. Thank you all for your donations and for distributing this website. We will publish a campaign summary in the coming days.

We will send out the all gifts within the coming month.

Donations could still be done on this website (with gifts) or through our weblogs. This website will be redesigned to a permanent fund raising website.

For further updates about the project please visit our weblogs.

 

Happy New Year

The Temple Mount Sifting Project

 

December 27, 201

In three days we’re about to end our current phase of our crowd funding campaign. After that this website will be converted to a permanent website for donations to the Sifting Project. This campaign has been running for the last four months and has managed to reach 75 thousand people who have watched the campaign video (English 47,914; Hebrew: 27,452). The campaign brought about 16,500 visitors (unique visits) to this website. Since our last update we have doubled the Facebook shares, especially in Arabic and Portuguese (see table below), and currently more 3400 people have shared this website! Thank you all!

Up to this point we managed to raise in this campaign $20,676 by 257 donors (the total sum on the website includes also direct donations that were received recently and were not achieved via this campaign). We are pleased to see that we managed to receive support from all corners of the world.

In our next update we will provide a summary to this campaign and details about the phase.

See below the statistics for more detailed and interesting results:

 

Top Website Visitors by Country

——————————————– 

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 4,962 1,195
Jordan 526 6,417
Pal. Authority 133 9,774
Iraq 143 18,937
Venezuela 594 24,492
El Salvador 51 34,173
Norway 124 39,483
Honduras 31 51,695
Ukraine 292 57,702
Canada 521 63,340
United States 4,446 68,203
Bolivia 52 76,357
Portugal 86 81,576
Netherlands 177 91,208
Hong Kong 63 91,291
Brazil 1,045 103,180
Australia 204 103,807
Turkey 285 124,066
Belarus 34 142,852
Austria 44 162,163

 

Top Donors by Country

——————————–

Country Donors Donors Percentage of Website Visitors
United States 116 2.6%
Israel 90 1.8%
Canada 11 2.1%
United Kingdom 8 2.4%
Australia 7 3.4%
Brazil 3 N/A
Italy 3 N/A
Norway 2 N/A
Austria 2 N/A
Belgium 2 N/A
Netherlands 1 N/A
Turkey 1 N/A
New Zealand 1 N/A
Singapore 1 N/A
Finland 1 N/A
Sweden 1 N/A
Germany 1 N/A
Mexico 1 N/A
Chile 1 N/A

 

Website Visitors by Language

—————————————–

Language Visitors
English 7,291
Hebrew 3,382
Spanish 1,286
Arabic 1,224
Russian 708
French 514
Turkish 338
Korean 274
Chinese-Traditional 153
Chinese -Simplified 126
Norwegian 182
Italian 207
Portuguese 454
German 127
Dutch The Netherlands 141
Farsi Iran 40
Hungarian 53

 

Facebook Shares by Language

—————————————–

Language FB Shares
English 2100
Arabic 353
Spanish 312
Portuguese 200
Hebrew 111
Russian 89
French 63
Turkish 36
Persian 32
Norwegian 19
Chinese (simplified) 19
Korean 16
Italian 16
Chinese (traditional) 12
Deutsch 11
Nederland 10
Hungarian (Magyar) 0
Total 3399

 

December 15, 2015: We are now capable of providing Tax-Deducible receipts from the U.K. as well.

December 12, 2015: See Report in Jerusalem Post: Byzantine-era potsherd from Temple Mount may contain engraving of holy site’s menorah

December 8, 2015:

Three months have passed since we launched the crowdfunding campaign; the current campaign is scheduled to end on Dec 31, 2015. Since we are still far from reaching our final goal, we will probably continue fundraising with this website, but change the format so it will suit an ongoing fundraising campaign and not one that is limited by time.

We would like to update you about several things that we’ve been working on. Many of you have probably already seen the news reports about the “Hezekiah seal” found in the Ophel excavations south of the Temple Mount, which were directed by Dr. Eilat Mazar. This seal impression was found in 2010 at our sifting facility in Tzurim Valley, when we assisted with wet-sifting earth from this excavation. Until recently, the reading of this bulla was ‘לחזקיהו … מלכיהו  (Hezekiyahu ?? Malkiyahu), but when Reut ben-Ariyeh, who studied the seal impressions from the Ophel excavation, noticed a dot between מלכ andיהו , and the unclear letter of the second name, the reading became clear: “Hezekiyah (son of) Ahaz King of Judah”. This is the first time that a Judean king seal or seal impression is found by a controlled archaeological excavation!  We are proud that the Temple Mount Sifting Project took part of this great discovery. Click here to read the press release.

We are about to publish a new article, based on finds from the sifting project, about reconstructing Crusader floors which were situated in the Dome of the Rock. This will be published on Dec 20th in an international conference at Haifa University marking 150 years of the PEF (Palestine Exploration Fund). (Click here to see the full program).

And one last thing for Chanukah – two days ago we published an image of a potsherd with an incised design of what appears to be the Temple Menorah; the potsherd is probably from the Byzantine period. What was the purpose of this drawing? What can we learn from it about the rabbinic medieval interpretation of the Menorah shape? These questions were sent out to our community of followers and supporters whose opinion we cherish. . You are welcome to add your suggestion or comment in our Facebook page or blog.

Happy Chanukah,

The Temple Mount Sifting Project

 

October 26, 2015:

When we launched the campaign 50 days ago, the Hebrew video immediately went viral and reached 10,000 people within three days, while the English video was less successful and reached 3,500 people. Up to date the videos were watched (30 sec views and more) on Facebook and YouTube by 43,797 people.  12,050 people have visited the website and 199 people have donated a total sum of $21,940. We intend to continue the campaign until the end of 2015.

The video has the potential to reach a very wide audience, especially these days when the Temple Mount is in the focus of the news. Since many ignorant comments are being heard in the media and distorted articles are published in major newspapers, this story and archaeological information is essential for establishing an educated debate.

The Temple Mount Sifting Project does not have a political agenda, and as open minded academic researchers we are open minded for any conclusion that can be deducted from the finds. We oppose ignorance. All scientific or academic research eventually serves humanity by helping us make better decisions. If the sifting project finds could help reduce tensions that are rooted by ignorance – we would be happy to serve this goal as well.

It is worthwhile to mention that about 15% of the website visitors are Arab speakers, and there are about 353 shares and hundreds of likes to the Arabic version of the website. It seems like the Arab world is very interested in this story.

 

October 25, 2015

When we launched the campaign 50 days ago, the Hebrew video immediately went viral and reached 10,000 people within three days, while the English video was less successful and reached 3,500 people. Up to date the videos were watched (30 sec views and more) on Facebook and YouTube by 43,797 people.  12,050 people have visited the website and 199 people have donated a total sum of $21,940. We intend to continue the campaign until the end of 2015.

The video has the potential to reach a very wide audience, especially these days when the Temple Mount is in the focus of the news. Since many ignorant comments are being heard in the media and distorted articles are published in major newspapers, this story and archaeological information is essential for establishing an educated debate.

The Temple Mount Sifting Project does not have a political agenda, and as open minded academic researchers we are open minded for any conclusion that can be deducted from the finds. We oppose ignorance. All scientific or academic research eventually serves humanity by helping us make better decisions. If the sifting project finds could help reduce tensions that are rooted by ignorance – we would be happy to serve this goal as well.

It is worthwhile to mention that about 15% of the website visitors are Arab speakers, and there are about 353 shares and hundreds of likes to the Arabic version of the website. It seems like the Arab world is very interested in this story.

 

October 12, 2015

Since our last update – with the organic exposure of the website and some paid ads – we tripled the number of visitors to the website. Up to this point we managed to raise $19,607 by 171 donors. The number of people who viewed the YouTube video (26,759 views) and those who visited the website (10,432 unique visitors) also increased.

There is great interest among Middle Eastern Arabs, leading to more than 300 shares and 500 likes of the Arab version of the website. We are still waiting to see who will be the first one among the Arab supporters to be courageous enough to make a donation.

In our last report Canada was first place but it has now been replaced by the United Kingdom with the highest percent of donors relative to website visitors, followed by Australia.

See below for more interesting results:

 

Top Video Views Frequency by Country*

Country Internet Users YouTube Video Views Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 5928772 2630 2254
Palestine Authority 1300000 78 16667
El Salvador 1742832 77 22634
Canada 33000381 1450 22759
Jordan 3375307 146 23119
New Zealand 4162209 167 24923
Costa Rica 2511139 100 25111
Norway 4895885 182 26900
United States 303229759 11223 27019
Australia 21176595 684 30960
Puerto Rico 2027549 64 31680
Singapore 4453859 136 32749
Venezuela 14548421 430 33834
South Africa 24909854 666 37402
Paraguay 2005278 51 39319
Panama 1899892 43 44184
Guatemala 2716781 61 44537
Honduras 1602558 33 48562
Netherlands 16143879 317 50927
Finland 5117660 98 52221
Uruguay 2017280 37 54521
Iraq 2707928 49 55264
Philippines 39470845 624 63255
Ecuador 6012003 90 66800
United Kingdom 57075826 809 70551
Hungary 7388776 101 73156
Malaysia 12150362 164 74088
Bolivia 3970587 51 77855
Chile 11686746 135 86568
Hong Kong 5751357 64 89865
Poland 25666238 278 92325
Sweden 8581261 91 94300
Switzerland 7180749 72 99733
Denmark 5419113 53 102247
Belgium 9441116 91 103749
Colombia 25660725 223 115071
Argentina 24973660 217 115086
Ireland 3817491 33 115682
Dominican Republic 5072674 39 130069
Ukraine 16849008 125 134792

* Not including over 23,000 Facebook views. At this point we cannot access this data categorized per country from Facebook.

                                                     

Top Website Visitors by Country

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 2771 2140
Jordan 518 6516
Palestinian Authority 123 10569
Iraq 142 19070
Venezuela 590 24658
El Salvador 49 35568
Norway 83 58987
Ukraine 277 60827
Bolivia 52 76357
Portugal 77 91111
Canada 305 108198
United States 2,413 125665
Hong Kong 44 130713
Turkey 252 140313
Brazil 735 146698
Netherlands 104 155230
Australia 120 176472
South Korea 216 209788
Spain 163 214787
Austria 32 222974
Belgium 39 242080
Taiwan 64 291246
Italy 115 318208
France 131 423125
United Kingdom 126 452983
Egypt 74 544751
Mexico 61 834804
Germany 53 1353350
Russia 50 1688756
India 51 4768606

 

Top Donors by Country

Country Donors per Visitors Rate Donors
United States 3.4% 83
Israel 1.9% 53
Canada 3.0% 9
United Kingdom 4.8% 6
Australia 4.2% 5
Norway N/A 2
Italy N/A 2
New Zealand N/A 1
Netherlands N/A 1
Finland N/A 1
Chile N/A 1
Sweden N/A 1
Brazil N/A 1

 

Website Visitors by Language

Language Visitors
English 4,051
Hebrew 1,728
Spanish 1,231
Arabic 1,117
Russian 495
French 438
Turkish 299
Korean 299
Chinese-Traditional 123
Chinese -Simplified 123
Norwegian 118
Italian 108
Portuguese 106
German 79
Dutch The Netherlands 72
Persian 21
Hungarian 21

 

 Facebook Shares by Language

Language FB Shares
English 1500
Arabic 352
Spanish 152
Hebrew 111
Turkish 35
Persian 32
Russian 27
Norwegian (Norsk Bokmal) 19
Chinese (simplified) 19
Thai 16
Chinese (traditional) 12
French 9
Italian 6
Netherlands 3
German 2
Hungarian (Magyar) 0
Portugese 0

October 5, 2015

We realized that promoting this website will take longer than we expected, so we decided to extend the campaign until December 31st.

September 27, 2015

Jerusalem Post: Jewish history’s greatest archaeological crime

 

September 24, 2015

Rare 3,000-year-old King David era seal discovered by Temple Mount Sifting Project

See full report at our weblog: templemount.wordpress.com

See Media Reports at:

Jerusalem Post

Times of Israel

 

September 22, 2015 – Second Update

Until now the campaign has been going on with organic promotion, and soon we are going to promote the video and the website with paid ads and media news. Now is a good time to see how well we are doing.

Up to this point we managed to raise $17,085 by 116 donors. That’s not much when taking into account the number of people that viewed the video (15562 views) and those that visited the website (3440 unique visitors). It seems like people are really interested in this story, but only a small percentage choose to donate. Our goal is to reach 1 million video views which mean that in order to reach our goal we need to dramatically increase the exposure of the video and the website. We will continue to fundraise through philanthropic foundations and these donations will be marked as “direct” on the funders list.

Following are statistical tables that demonstrate how well the video and the website were received in various countries. We calculated frequencies in relation to each country’s population of internet users. This will allow us to compare our support among various countries.

As you can see below, after Israel, the Canadians have the best score – 1 per 37,931Canadians has seen the video. They also have the best donation rate (5.5% of website visitors). The website is also popular amongst Arab populations.

See below for more interesting results:

Top 20 Video Views Frequency

Country Internet Users Video Views Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 5928772 1485 3992
Canada 33000381 870 37931
Norway 4895885 124 39483
New Zealand 4162209 94 44279
United States 303229759 5948 50980
Australia 21176595 413 51275
South Africa 24909854 481 51788
Palestinian Authority 2000000 38 52632
Singapore 4453859 80 55673
Puerto Rico 2027549 30 67585
Finland 5117660 72 71079
Iraq 2707928 29 93377
Netherlands 16143879 169 95526
United Kingdom 57075826 522 109341
Poland 25666238 229 112080
Malaysia 12150362 88 138072
Sweden 8581261 59 145445
Philippines 39470845 247 159801
Belgium 9441116 59 160019
Hong Kong 5751357 35 164324
Switzerland 7180749 39 184122


Top 25 Website Visitors

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 1283 4621
Palestinian Authority 111 18018
Iraq 134 20208
Norway 67 73073
Jordan 21 160729
Canada 128 257815
Australia 82 258251
United States 1026 295546
Egypt 67 601665
Switzerland 10 718075
United Kingdom 68 839350
Netherlands 19 849678
Italy 36 1016499
Mexico 50 1018461
Colombia 17 1509454
Argentina 14 1783833
Poland 14 1833303
Spain 16 2188142
France 23 2409973
Germany 24 2988648
Russia 26 3247607
Brazil 13 8294064

 

 Top Donors

Country Donors per Visitors Rate Donors
United States 3.62% 43
Israel 2.11% 41
Canada 5.48% 8
United Kingdom 3.90% 3
Finland 14.29% 2
Chile 16.67% 1
Sweden 14.29% 1
New Zealand 10.00% 1
Brazil 6.67% 1
Netherlands 5.00% 1
Italy 2.33% 1
Norway 1.20% 1
Australia 1.20% 1

 

Website Visitors by Language

Language Visitors
English 2028
Hebrew 512
Arabic 408
Spanish 180
French 83
Norwegian 89
Russian 93
Italian 76
Portuguese 14
Chinese – Simplified 16
Chinese – Traditional 27
German 13
Dutch 8
Persian 9
Hungarian 8
Korean 8
Turkish 7

 

Facebook Shares by Language

Language FB Shares
English 799
Spanish 149
Arabic 116
Hebrew 81
Persian 32
Russian 19
Norwegian 19
Italian 4
Chinese (traditional) 4
Chinese (simplified) 1
Turkish 1
German 0
French 0
Dutch 0
Hungarian (Magyar) 0
Portuguese 0
Korean 0

 

August 31st 2015. First Update

The website was launched on September 1st, and will end on November 27th, 2015. It is currently available in 17 languages! To the best of our knowledge no such crowdfunding campaign – addressing such a wide audience – has ever taken place, and we are also not aware of any archaeological projects that have used this funding method.

The idea to “crowd fund” the Temple Mount Sifting Project was originally suggested by Aran Yardeni about a year ago. He claimed that raising funds in this method would best suit our project, which allows the public to take an active role. The more we thought about it, we realized that in addition to the funding aspect, a crowd funding campaign can be a great tool through which to gain public exposure for the story of the Temple Mount and the Sifting Project.

We quickly realized the high potential of this campaign, and decided to translate the contents to many languages. . We believe that this cause is universal, and are very curious to see how this campaign will be received around the world.

The texts were mostly translated by volunteers. Please let us know if you notice any errors or have any suggestions. We also welcome volunteers who can translate the website to additional languages.

This page will continuously update developments in the campaign, as publish data concerning the exposure and donations from the various countries. Please stay tuned.

Now, let’s see who will gain the title of “‘the first donor on the website Wall of Fame’”.