click here to reach our facebook page

This Website |
This Video |

V dobách kedy stal v Jeruzaleme chrám, bola každá rodina požiadaná aby prispela polšekel („Half Shekel“) striebra na jeho údržbu. Teraz, po viac ako desiatich rokoch odhalovania archeologických tajomstiev, ktoré boli ukryté v pôde Chrámovej hory, sme sa my ako členovia Projektu preosiatia Chrámovej hory (PPCHH) dostali do bodu zlomu našej práce a tou je potreba výskumu a publikácie stoviek tisícov artefaktov, ktoré sme odhalili. PPCHH sa na teraz obracia na komunitu jej podporovateľov, aby pomohli financovať túto veľmi dôležitú robotu prispením symbolického „polšekela“. Je to aj Vašou šancou akou sa môžete stať súčasťou odhalenia slávy starobylého Jeruzalema.

Toto sú vôbec prvé archeologické nálezy pochádzajúce z Chrámovej hory. NESMIEME DOPUSTIŤ ABY BOLI TIETO NEOCENITEĽNÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREHLIADANÉ ALEBO ZABUDNUTÉ.

PROSÍME VÁS O PRÍSPEVOK EŠTE DNES.

innder banner

Táto stránka je dostupná v 17 jazykoch. Prosím pomôžte šíriť toto video alebo našu webstránku všade po svete.

Projekt preosievanie Chrámovej hory v skratke

Po tisícky rokov bola Chrámova hora (Moslimom známa ako Hararm al-Sharif) posvätným miestom pre tri svetové monoteistické náboženstvá. Posledných 828 rokov bola po kontrolou Moslimov a kvôli politickej krehkosti, tu nebolo možné viesť akýkoľvek archeologický prieskum. V roku 1967, po Šestdňovej vojne dal Izrael povolenie AWAQF (Moslimský spolok starajúci sa o horu) aby získali kontrolu nad horou.

Izraelský pamiatkový zákon požaduje dôkladný prieskum pred začatím stavby na archeologickej lokalite. AWAQF sa rozhodol ignorovať tento zákon a v roku 1999 vybuldozerovali obrovskú jamu priamo na Chrámovej hore na stavbu vchodu do mešity a vyhodili približne 400 nákladných aút – 9000 ton – pôdy, ktorá bola preplnená archeologickým materiálom z každej historickej vrstvy Chrámovej hory do neďalekého údolia Kidron.

Ťažká technika použitá na vykopanie nového vstupu do “Šalamúnových stajní” (November 1999). Táto práca bola prevedená bez archeologického dozoru a bolo pri nej odstranených 9000 ton zeminy veľmi bohatej na starobylé artefakty.

Archeolog Dr. Gabriel Barkay a Zachi Dvira chápali, že táto odstránená hlina predstavovala poklad plný informácii, aj napriek tomu, že bola surovo zbavená akéhokoľvek archeologického kontextu.

V roku 2004 sa vytvoril PPCHH aby mohli využiť túto jedinečnú príležitosť. Tento projekt si dal za cieľ zachrániť vzácne artefakty a vytvoriť prieskum, ktorý by zlepšil naše pochopenie o archeológii a histórii Chrámovej hory.

Postupne sa tento projekt stal svetovým edukačným úsilím. Pritiahol vyše 150 000 dobrovoľníkov, ktorý sa zúčastnili na preosievaní, čím sa stali aj naozaj jedinečným archeologickým projektom na svete, kedže sa jedná bez pochyby o najvyššie číslo dobrovolnikov.

Volunteers sifting at our sifting site in Emek Tzurim National Park.

Volunteers sifting at our sifting site in Emek Tzurim National Park.

Takýto vysoký zaujem len svedčí o dôležitosti Chrámovej hory a artefaktov, ktoré boli odhalené. Treba dodať, že verejnosť pomáhala aj so samotným identifikovaním predmetov, ktoré sa nám nepodarilo určiť, cez jedinečnú webovú stránku na ktorej boli obrázky týchto nálezov.  Verejnosť je aj naďalej vítaná pomôcť identifikovať a určiť účel a datovanie týchto jedinečných nálezov. Táto angažovanosť svetovej verejnosti je jedinečná v celkovej histórii archeologických výskumov a neskôr sa ukázala ako veľmi dôležitá pre fungovanie projektu.

Tento nápad je živo vyjadreny v Book of Psalms:

“Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel určený čas. 15Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom” (žalmy 102:14-15)

Teraz Vás pozývame aby ste sa stali súčasťou ďalšej fázy tohto výskumu, financovaním naších analýz a publikácii nálezov tohoto projektu.

Tieto starobylé artefakty sú vzácnejšie o to viac z toho dôvodu, že na Chrámovej hore nebol výskum nikdy povolený. To znamená, že tieto nálezy predstavujú cenné a predtým nedostúpné informácie. Napriek tomu, že ich extrakciou prišli o archeologický kontext, väčšina týchto artefaktov mohla byť datovaná za pomoci porovnania s podobnými artefaktmi objavenými na iných lokalitách. Vyvinuli sme nové metodológie a technológie pre štúdium nálezov z Cháamovej hory, a využili sme pokročilé kvantitatívne a analytické metódy pre lepšie pochopenie dôležitosti distribúcie nálezov v rámci zásypu.

Čo sme doteraz objavili?

Každé jedno vedro, ktoré sme preosiali obsahovalo artefakty zastupujúce 3000 rokov histórie Chrámovej hory. Najčastejšou kategóriou boli keramické črepiny, kúsky sklenených nádob, kovové predmety, zvieracie kosti, opracované kamene a mozaikové kamienky.

Okrem týchto všeobecných kategórií boli objavené aj viaceré fascinujúce nálezy, ako napríklad fragmenty kamenných nádob, šperky, korálky, terakotové figuríny, strelky šípov a iné zbrane, závažia, doplnky k odevom, hracie kocky, výzdoba nábytkov, ornamenty, kostené a slonovinové predmety a fragmenty nápisov na kameni alebo keramike.

Various pieces of jewelry from different periods. Materials include semi-precious stones, glass, bronze, silver and gold.

Rôzne kúsky šperkov z rôznych historických dôb. Materialy použité na ich výrobu boli polodrahokamy, sklo, bronz, striebro a zlato.

Treba spomenúť aj prepracované architektonické pozostatky stĺpov a ich hlavíc, fragmenty mozaikovitej podlahy, dlaždičký opus Sectile, fresky (kúsky malovanej omietky) a glazúrované časti dlaždičiek.

PPCHH odhalil tiež viac ako 5000 mincí, ktorých pôvod sa dá datovať od drobných strieborných mincí zo 4. stor. pr.n.l. až po novodobé mince. Medzi nimi sú aj niektoré naozaj vzácne kúsky ako vyššie spomínaný polšekel.

Selected coins from the Second Temple Period

Vybrané mince z obdobia Druhého chrámu

Bronzpvá strelka datovaná do 10.stor. p.n.l.(obdobie kráľa Šalamúna) Tieto strelky z tohto obdobia sú objavované len veľmi vzácne na územi Izraela.

Z doby Prvého chrámu (1000 – 586 BCE, od kráľa Davida až po zničenie prvého chrámu) sa nám objavili obrovské množstvá misiek, hrncov a krčahov ako aj kalichy, stojany, hrkáľky a terakotové figurínky (väčšinou štvornohé zvieratká, ale a ženské sošky plodnosti). Medzi ďalšie nálezy patrili náboje do praku, kamenné závažia, bronzovú strelku šípov použivanú nielen za čias kráľa Šalamúna ale aj Babylonskou armádou, ktorá Prvý chrám zničila.

Spomedzi artefaktov s nápismi by sme mali spomenúť ostraka (popísané úlomky keramiky) a hlinené odtlačky pečatí (bullae). Jeden z takýchto odtlačkov mal na sebe židovské mená ליהו… a אִמֶר, čo znamená “(Patrím) […]yahu (syn) Immera“. Immer bolo meno kňazskej rodiny spomenutej v knihe Jeremiaša a Chronicles.

Bola tiež objavená aj valčekovitá pečať z dôb krála Šalamúna zobrazujúca dve zvieratá, čierny kameň znazorňujúci gazelu a pečať vyrobenú z lapis lazuli (modrozelenkavý polodrahokam).

 

Pečať zo 7. storočia s odtlačkom v starovekej hebrejčine. Tento odtlačok pečate je prvým starovekým hebrejským nápisom objaveným na Chrámovej hore a je dôkazom administrativnej aktivity v Prvom chráme.

 

Počas obdobia Druhého chrámu (515 – 70 n.l) si samotný Chrám a okolie prešlo niekľkými prestavbami, primárne za vlády kráľa Herod a jeho nasledovníkov. Nálezy z tejto doby obsahujú početné keramické črepiny, obzvlášť z hrncov na varenie a veľké množstvo obhorených kostí z dobytka. Tieto nálezy by mohli svedčiť o veľkom množstve pútnikov, ktorí podľa literárnych prameňov prúdili do Chrámu. Preosievanie prinieslo aj úlomky architektoniky, ktoré by mohli byť pozostatky veľkolepého portika, ktoré obkolseovali Chrámovú horu, alebo dokonca Chrám samotný!

Veľmi záujímavýmí boli aj nálezy vyše tisícovky fragmentov dlaždičiek rôznych veľkostí, tvaru a farieb.

A fragment of an elaborately decorated frieze. The design is of an acanthus leaf typical of Herodian architecture. The stone has burn marks and may have originated in the Temple itself!

Fragment prepracovaného reliéfu. Tvar je z listu acanthusu, ktorý bol o.i. typický pre Herodesovskú architektúru. Kameň má na sebe stopy ohňa a môže pochádzať z Chrámu samotného!

Tieto sú identifikované ako dlaždičky použité v techniké známej v Rímskom svete ako opus sectile, v ktorej boli dlaždičky usporiadané v rôznych tvaroch aby tak vytvorili bohaté geometrické obrazce. Nápisu Jozefa Flavia svedčia o použití tejto techniky na dvore obkolesujúcom Chrám:

Celé nádvorie, ktoré bolo vystavené oblohe bolo vykladané kameňmi rôznych tvarov (War. 5 5:2)

Jozefusov opis plne podporuje naše objavy, čo nám dovoluje vytvoriť rekonštrukciu vzoru podlahy Chrámovej hory.

Objavili sme aj strelky šípov, ktoré by mohli patriť do doby Rímskeho obliehania a následného zničenia chrámu. Preosiatá zem obsahovala aj veľké množstvo popola z rozsiahleho požiaru. Čo by tiež mohlo nasvedčovať Rímskej deštrukcií.

Floor tiles of various shapes, colors and sizes that were used in the opus Sectile Roman Paving technique in royal structures. This type of floor is mentioned in the writings of Flavius Josephus regarding the floor of the open courts that surrounded the Temple.

Dlaždičky rozdielnych tvarov, farieb a veľkostí, ktoré boli použité v opus sectile. Tento typ podláh je spomínaný Jozefom Fláviom.

A suggested reconstruction of the Temple courts according to Flavius Josephus’ writings and the floor tiles found at the Sifting Project.

Predpokladaná rekonštrukcia Chrámového nádvoria podľa zmienok Flávia Jozefa a dlaždičiek objavených v našom projekte.

Arrowheads from the Second Temple period.

Strelky šípov z obdobia Druhého chrámu.

Objavy z neskoro Rímskeho obdobia (70 – 324 n.l.) nie sú tak početné ako z predošlých období, ale odzrkadľujú pohanskú povahu náleziska počas Rímskej vlády. Tieto nálezy sú tvorené mincami, keramikou, predmetmi použivaných pri hrách a tiež dôkazmi o dielni vyrabajúcej kostené predmety priamo na nálezisku.

Kostenné a slonovinové kocky, bežne objavované v Rímskom období. Židovský zákon z tohto obdobia, zakazuje akekoľvek gemblerstvo (Sanhedrim 24b).

Byzantínske obdobie (324 – 638 n.l.)

Je veľmi bohaté na archeologické nálezy, tie obsahujú mozaikovité úlomky, škridly, fragmenty Korintských hlavíc a množstvo mincí. Veľkú časť keramiky tvoria olejové lampy, na niektorých z nich sú Grécke nápisy s chybami a iný doplnené krížom, alebo štylizovaným uškom do podoby kríža. Bola tiež objavená aj dôležitá skupina krucifixov a amuletov v tvare kríža rôznych podôb. Na niektorých z nich je aj podobizeň Ježiša.

Prebytok nálezovje v úzkom rozpore s predpokladom, že bola Chrámova hora v tomto období opustená,

Byzantine period marble and limestone architectural fragments.

Mramory z Byzantínskej doby a vápencové architektonické fragmenty.

Veľmi veľké percento nálezov pochádza z Rano Islamskej doby (638 – 1099 n.l). V tomto období bolo meno tejto lokality zmenené na Haram al-Sharif (vznešená svätyňa). Skalný dóm bol vystavaný Umayyad Khalif Abd al-Malik ibn Marwan v roku 691 n.l ako svätyňa, ktorá mala pripomínať miesto kde stál kedysi Šalamúnov chrám. Neskôr v roku 705 – 714 n.l. jeho syn al-Walid ibn Abd al-Malik vystaval mešitu Al-Aqsa na južnom okraji Haram al-Sharif na ruinách Byzantínskej budovy.

Gilded glass mosaic tesserae from the Early Islamic period removed from the Dome of the Rock exterior walls during later renovations.

Pozlatené sklenené mozaikové dieliky z Rano Islamského obdobia, ktoré boli odstránené z exteréru Skalného dómu počas neskorších renovácií.

Tieto budovy boli renovované v 16.storočí a odpad z týchto rekonštrukčných prác bol vyhodený na východnej strane Chrámovej hory. Počas trvania nášho projektu sme objavili desiatky tisíc sklenených štvorcových dielikov pochádzajúcich z mozaiky zo Skalného dómu.

Z tohto obdobia sa našla aj popísaná keramika, šperky, predmety používané pri hrách, sklo a kovové závažia s nápismi, viacero mincí (taktiež aj zlaté) a tiež kamene s nápismi.

Nálezy z Križiackeho obdobia (1099-1187 n.l) pomohli do veľkej miery k pochopeniu archeologického a historického výskumu na Chrámovej hore. Chrámová hora bola spojovaná s Templárskymi rytiermi. Rytieri využili mešitu Al-Aqsa ako ich základňu a zmenili veľkú juhovýchodnú štruktúru na stajne pre ich kone. Túto budovu pomenovali „Šalamúnova stajňa“. Pôda, ktorú preosievame pochádza práve z tejto oblasti a obsahuje množstvo pozostatkov aktivít križiackých rytierov, to zahŕňa aj strelky šípov, typ klincov do podkov, ktorý bol bežný pre Európsku stredoveku jazdu a šupiny z brnenia. Tieto nálezy sú prvý archeologický dôkaz o tom, že templári obývali Šalamúnovú stajňu. Je potrebné dodať, že najväčšia a najrozmanitejšia zbierka strieborných mincí tohto obdobia objavená v Jeruzaleme pochádza práve z nášho projektu; v tejto zbierke sa nachádzajú nesmierne cenné mince a jedinečný medailón Templárskych rytierov. Nálezy z tejto doby obsahujú množstvo príveskov v tvare kríža, keramiku a zvyšky architektonických pozostatkov. Veľké množstvo dlaždíc typu Opus Sectile, ktoré boli použité v Skalnom dóme a rozobraté v neskorších dobách, bolo objavených práve vďaka nášmu projektu. To nám umožnilo rekonštruovať dômyselnú podlahu Skalného domu počas Križiackej doby.

Crusader era iron horseshoe nails that attest to horses of the knights Templar in Solomon’s Stables.

Klince z podkov datované do Križiackej doby, ktoré patrili koňom Templárskych rytierov, ktorý obývali Šalamúnove stajne.

Objavili sme tiež veľké množstvo architektonických zvyškov z Neskoro Islamskej doby (1187 – 1917 n.l), za zmienku stoja najmä glazované dlaždičky použité počas doby vládnutia sultána Suleimana Nádherného, ktoré nahradili sklenené mozaiky dekorujúce vonkajšie steny Skalného dómu. Tiež boli objavené tisícky mincí datovateľné do obdobia vlády Mamelukov až do Otomanskej ríše taktiež veľmi významne prispievajú do numizmatického výskumu tejto doby. To isté platí aj pre veľké množstvo keramiky, ktoré hodláme publikovať podrobnejšie. Ďalšie nálezy z tohto obdobia sú šperky, módne doplnky, vojenské vyznamenania a insignie, stará mušketa a kresadlo, obrovský počet Otománských fajok a mnohé ďalšie nálezy.

Ottoman personal bronze seals. Among them is the seal of Abd al-Fattah al-Tamimi, who served as the Grand Mufti of Jerusalem in the early 18th century.

Otomanské osobné bronzové pečate. Medzi nimi je aj pečať Abd al-Fattah al-Tamimi, ktorý slúžil ako Veľký Mufti Jeruzalemu až do ranného 18. storočia.

Projekt preosievania Chrámovej hory sa ukázal ako jedinečný a nevyčerpatelný zdroj informácií a vedomostí o Chrámovej hore. Archeologické nálezy, ktoré ležali ukryté v zemi po tisíce rokov tak môžu byť znovu vedecky analyzované a publikované. Výsledky tejto aktivity prinesú mnoho informácii o minulosti Chrámovej hory, o jej náboženskej a spoločenskej dôležitosti, ale aj o ochráncoch a jej dobyvateloch. Po viac ako desiatich rokoch od začatia tohto projektu bola preosiata viac ako polovica materiálu odstráneného z Chrámovej hory avšak projekt pokračuje naďalej a na objavenie čaká ešte mnoho ďalších objavov.

Ako je dôležitosť Chrámovej hory a tohto výskumu?

lebo môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov  (izaiáš 56: 7)

Chrámová hora je posvätnou pre viac ako polovicu svetovej populácie. Poďla Biblie, je to miesto kde sa stretáva nebo a zem, ktoré bolo predurčené aby sa stalo epicentrom pre všetok náboženský a národný život a tiež miestom, z ktorého sa malo šíriť slovo Božie do celého sveta. Dnes je to najsvätejším Judaistickým miestom, kde stál Prvý a Druhý chrám a zostáva naďalej miestom hlavným miestom pre židovské modlitby. Pre Kresťanov je to miesto kde stál Chrám, ktorý poznal Ježis Nazaretský. A pre Islam je to tretie najposvätnejšie miesto, Skalný dóm a mešita Al-Aqsa. Preto čokolvek čo sa stane na Chrámovej hore, bude rezonovať po celom svete.

Napriek tomu, že je Chrámová hora spomínaná viac krát v Biblií a v množstve ďalších dôležitých historických prameňoch, veľká časť jej minulosti zostáva záhadou. Na tomto mieste totiž nikdy neprebiehal akýkoľvek archeologický prieskum, z dôvodu politckej situácie. Chýbajúci archeologický materiál spôsobil aj množstvo nevyriešených historických otázok, ktoré sú predmetom veľkého množstvá akademických dišpút.

Map of the Old City of Jerusalem with the major excavated areas in the last 150 years. Note the large blank rectangle of the Temple Mount where no systematic excavation has ever taken place.

Mapa Starého mesta Jeruzalemu. Zvýraznené sú najdôležitejšie oblasti, kde prebiehal výskum za posledných 150 rokov. Všimnúť si môžete veľký prázdny obdĺžník na Chrámovej hore, kde nie e známy žiaden systematický výskum.

Náš projekt sa tak stal aktivitou, ktorá ma najbližšie k odkrývaniu Chrámovej hory samotnej. Nálezy, ktoré sme našli za posledných desať rokov predstavujú tak prvé archeologické dáta pochádzajúce z pôdy na Chrámovej hore. Publikovanie výsledkov našej práce by preto malo priniesť viac svetla na dlhotrvajúcu históriu tejto posvätnej oblasti a pravdepodobne aj vysvetlilo viacero dlhodobých dišpút vzťahujúcich sa na toto miesto.

Napríklad, niekoľkí akademici vylučujú, že Chrámová hora bola súčasťou mesta počas 10.st p.n.l. a prezentujú teóriu, v ktorej tvrdia, že Jeruzalem nebol hlavné mestoa, ale len malá dedina. Naše nálezy tieto minimalistické tvrdenia vyvracajú a potvrdzujú Biblické tvrdenia.

Naneštastie, nepublikované nálezy majú len malú hodnotu pre archeologický výskum. A je to podobné ako keby vôbec neboli objavené. Nesmieme dopustiť, aby sa to stalo osudom predmetov z takto dôležitej oblasti akou je Chrámová hora.

Treba dodať, že aj dnes je Chrámová hora miestom konfliktov a dišpút, ktoré vznikajú najmä z ignorancie a dezinformácií. A aj keď je pre akademikov (vrátane Moslimských) existencia Židovských chrámov samozrejmosťou, objavujú sa v posledných desaťročiach aj nové tvrdenia od Palestínskych politických lídrov, v ktorých popierajú akúkoľvek existenciu týchto dvoch chrámov. Publikovanie nálezov z Projektu preosiatia Chrámovej hory preto prinesie možnosť vytvorenia erudovaného dialógu a môže mať tak aj pozitívne účinky na zníženie politického napätia. Ignorancia totiž len živý ďalšie koflikty zatiaľ čo znalosť nám pomáha lepšie pochopiť jeden druhého.

Aj preto Vás žiadame aby ste podporili našu snahu priniesť svetlo do histórie Chrámovej hory, miestu, ktoré je nesmierné významné pre miliardy ľudí po celom svete a zabránili tak množstvu artefaktov a ich príbehu aby boli naveky stratené vďaka barabrstvu vykonanom počas nelegálnych prác.

Aké sú naše finančné požiadavky?

Viac ako pol milióna nálezov čaká na spracovanie a analýzy v našom laboratóriu. Štúdium a publikovanie týchto nálezov je veľmi zložitá úloha, ktorá si vyžaduje usilovnosť a expertízu množstva akademikov. Náš projekt je financovaný nadáciou Ir-David, avšak financie sú potrebné najmä na výskum a publikovanie nálezov.

Potrebujeme 500 000$ aby sme mohli dokončiť analýzu nálezov a vytvoriť prvé reporty, ktoré by boli publikované počas najbližších 3 rokov. Financovanie by sme využili najmä na:

  • Datovanie pomocou metódy C14, mineralogickú analýzu, zachovanie artefaktov, počítačovú štatistickú analýzu a komparatívnu typológiu vytvorenú vďaka hĺbkovej analýze dát
  • Fotografie s vysokým rozlíšením, skenovanie 3D skenerom, zakresľovanie, zoraďovanie, triedenie, zlepovanie a zostavovanie, editáciu a tlačenie záverečných správ.
  • Funkčnosť nášho laboratória.

25

Prečo túto kampaň nazývame ‘Polšekelová kampaň’?

Základných prvkom Projektu preosievania Chrámovej hory je dobrovoľníctvo a preberanie zodpovednosti do rúk verejnosti.

Keďže ste sa dostali až sem je jasné, že rozumiete dôležitosti tohto projektu a tiež tomu, že zdielate nášho ducha zodpovednosti za budúcnosť Chrámovej hory.

Počas obdobia Druhého chrámu, prejavovala každá osoba svoju zodpovednosť Chrámu darovaním polšekelu striebra ročne aby tak pomohli jeho fungovaniu. Táto daň bola inšpirovaná knihou Exodus:

Toto dajú: každý, ktorý prejde do počtu súcich, dá pol šekla v šekle svätyne. Taký šekel má dvadsať gér. Pol šekla bude obeťou pozdvihnutia Hospodinovi. (Exodus 30: 13)

Na konci obdobia Druhého chrámu bola táto Chrámová daň platená vo forme špeciálneho strieborného polšekelu, ktorý bol pravdepobodné vytvorený na Chrámovej hore. Mali sme to štastie a takúto mincu sme počas trvania nášho projektu objavili. Ide o mincu, ktorá bola vytvorená v prvých rokoch Veľkej Židovskej revolty proti Rimanom (66/67 n.l.) Táto vźacna minca – náš vlastný polšekel – nás inšpiroval aby sme spustili túto kampaň, počas ktorej možeme všeci zdielať prinášanie svetla do neznámej histórie Chrámovej hory.

A rare silver half-shekel coin found in the sifting. Obverse: A chalice from the Temple topped by the letter aleph, meaning “Year One”. Around it are the words “half a shekel”. Reverse: A branch with three pomegranates surrounded by the words “Holy Jerusalem”. These coins were used for paying the annual Temple tax according to the Biblical commandment in Exodus 30:13-15.

Vzácny polšekel objavený behom preosievania. Rub: kalich z Chrámu nad ktorým je vyrazené písmeno aleph, čo znamená „Rok jedna“. Okolo sú slová „pol šekelu“. Líc: vetvička s tromi granátovými jabĺčkami obkolesená slovami „Svätý Jeruzalem“. Tieto mince boli používané ako platidlo počas Chrámovej dane podľa Exodus 30:13-15.

The Sifting Project in the media

Below are links to a sample of the many reports about the Sifting Project that have appeared in past years in the media and are accessible online.

Smithsonian Magazine

National Geographic Magazine

Jerusalem Post

Haaretz

Israel Hayom

AP

 

VÁŠ polšekelový príspevok pomôže odhaliť príbeh Chrámovej hory. Vaša pomoc je nesmierne dôležitá.

PRISPEJTE EŠTE DNES.
logos small and spaced out

Mark Solberg
8 mesiacov ago
$72
United States  VA
Norfolk
In Memory of Charles S. "Sandy" Brenner In Honor of Rabbi Michael Panitz
Vanessa Canova
8 mesiacov ago
$4,559
United States  TX
New Braunfels
Michael Herring
8 mesiacov ago
$50
United States  FL
Jacksonville
זיאק ודני שמלה
8 mesiacov ago
₪700
Israel
Yosef Robinson
8 mesiacov ago
$35
Canada  Quebec
Cote St. Luc
Szejna Katz (grandmother of a good friend of mine)
Reuben Israel Abraham
8 mesiacov ago
$180
United States  PA
Philadelphia
Hidden
8 mesiacov ago
₪60
Israel
הרצליה
Hidden
8 mesiacov ago
₪130
Israel
הרצליה
Josue Anguiano
8 mesiacov ago
$50
United States  Ca
Santa Maria
Ben and Bonnie Pomerantz
8 mesiacov ago
$200
United States  CA
Los Angeles
In honor of Zachi Dvira
Hidden
8 mesiacov ago
₪30
Israel
לכיש
טל אטקס
8 mesiacov ago
₪130
Israel
תל אביב
Hidden
8 mesiacov ago
$500
Israel
Jerusalem
מרטין טרני
8 mesiacov ago
₪50
Israel
נתניה
מיכל קורנמן
8 mesiacov ago
₪300
Israel
Jerusalem
Hidden
8 mesiacov ago
₪150
Israel
אורנית
Vida Alvy
8 mesiacov ago
$72
United States  NJ
West Orange
To Honor : Our family in Jerusalem!
Jean Horgen
8 mesiacov ago
$50
Israel  Tel Aviv (Gosh Dan)
Tel Aviv
Elianna James
8 mesiacov ago
$35
United States  CO
Broomfield
Memorial to Dr. Mark D. Goldstein
Hidden
8 mesiacov ago
$60
United States  New Hampshire
Bedford
In honor of Samuel Israel Saidel-Goley